GISTNU เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน / สหกิจศึกษา ตลอดทั้งปี
น้อง ๆ นิสิต/นักศึกษา สนใจมาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา GISTNU เรายินดีต้อนรับทุกเทอม
ตลอดทั้งปี ทุกมหาวิทยาลัย 🌈และหลากหลายสาขา “ไม่ใช่” แต่สาขาภูมิศาสตร์หรือไอทีเท่านั้น
สนใจเข้าร่วม กรอกใบสมัครได้เลย !


หลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น
ข้อมูลส่วนตัว

ใส่รูปภาพประจำตัว

ข้อมูลการศึกษา


ทักษะความสามารถ หรือผลงานที่ผ่านมา


ความสามารถอื่น ๆ


ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

ประเภทงานที่นิสิตสนใจ (ที่สนใจที่สุด)