รับสมัครโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561

          ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้จัดการประกวดโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรนประจำปี 2561 (STEM Drone Project) ระดับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเห็นคุณค่าของการประยุกต์ใช้โดรนซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือเก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ และฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามหลักการของการคิดเชิงพื้นที่ และการเรียนรู้แบบ STEM  ซึ่งการแข่งขันในปีแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับภูมิภาค และรับประเทศ(รอบชิงชนะเลิศ) เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ Link Download

          ในส่วนของการแข่งระดับภูมิภาคเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อเสนอโครงงานได้ที่ Link Download และส่งมาได้ที่สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 4 ตึก A อาคารมหาธรรมราชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือทาง E-mail : gistnu@gmail.com  ซึ่งจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ทาง http://www.cgistln.nu.ac.th และ https://www.facebook.com/Gistlnnu ติดต่อสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-968707