นิสิตนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รับการนิเทศงาน

     ในแต่ละภาคการเรียน สถานภูมิภาคฯ ได้เปิดรับสมัครนิสิตและนักศึกษาในคณะต่างๆ จากทุกสถาบันเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา เนื่องจากในปัจจุบันงานทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 อ.สารัลย์ กระจง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร.รัชดา คำจริง และ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มานิเทศงานนักศึกษา จำนวน 2 คน และวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มานิเทศงานนิสิตจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุม 407-1 อาคารมหาธรรมราชา ซึ่งได้เข้ามาฝึกงาน/สหกิจศึกษาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 27 เมษายน 2561 โดยงานที่นิสิตนักศึกษาได้รับมอบหมายและพัฒนาจะอยู่ในรูปของระบบฐานข้อมูลในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ ได้แก่ ประเภทแรงงานไทย แรงงานต่างด้าว คดีอาชญากรรมและยาเสพติด การท้องการวัยอันควร อุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนน และอุณหภูมิรายวัน นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้การนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาจำแนกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติของจังหวัดน่าน โดยสามารถเข้าไปดูผลงานของนิสิตนักศึกษาที่ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ได้ที่ http://www2.cgistln.nu.ac.th/web2016/product.php?type=ผลงานนักศึกษา

     สำหรับสาขาวิชาหรือคณะใดที่สนใจส่งนิสิตเข้ารับการฝึกงาน/สหกิจศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-968707