SCGI Master Program รับสมัครผู้สนใจรับทุนอุดหนุนการศึกษา

            SCGI Master Program ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสารเทศสิรินธร เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Wuhan University มหาวิทยาลัยบูรพา และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาชาวไทยที่สนใจขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปี 2561 ประเภททุนอุดหนุนค่าเล่าเรียน จำนวน 2 ทุนๆ ละ 400,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ http://scgi.gistda.or.th/scholarship/