กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน(GISTDA2018)

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 สถานภูมิภาคฯ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ อาทิ การใช้สามาร์ทโฟนเก็บข้อมูลภาคสนาม การนำเสนอข้อมูลผ่านแผนที่ออนไลน์ และการใช้แอปพลิเคชัน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง