การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต

 

การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
อบรม 4 วัน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 // ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.cgistln.nu.ac.th/training/webgis2018.html