GIST-Z

เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 สถานภูมิภาคฯ  ได้จัดกิจกรรม GIST-Z ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ซึ่งในครั้งนี้สถานภูมิภาคฯ ได้จัดกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือกเทคนิคควบคุมการบินโดรน และการสร้างชุดคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินโดรน ซึ่งได้รับความสนใจ จากครู อาจารย์ นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป