การอบรมเชิงปฎิบัติการ"การส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการรักษ์ป่าน่านด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ"

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่างได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ"การส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการรักษ์ป่าน่านด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ" เพื่อเป็นการแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่นพิทักษ์ไพร และงบดุลป่าน่าน รวมไปถึงแพลตฟอร์ม  AppSheet สำหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน