แผนที่แม่บทฯ รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2562 ถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนที่แม่บทและการสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับรองรับการจัดทำราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" รุ่นที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 70 ท่าน โดยหลักสูตรนี้จะเน้นเครื่องมือสำหรับใช้กับงานแผนที่แม่บท และงานสำรวจภาคสนาม ร่วมไปถึงวิธีการบินสำรวจด้วยโดรนเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษี ซึ่งจะช่วยให้ทำงานสะดวก สบายยิ่งขึ้น