โครงการ GIST CAMP ค่ายนักภูมิสารสนเทศรุ่นเยาว์

เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดGIST CAMP "ค่ายนักภูมิสารสนเทศรุ่นเยาว์" ซึ่งในปีนี้ได้จะเป็นการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้หัวข้อ “มอ[ง]ผ่านโด[ร]น” โดยการใช้ Drone DJI Tello ในการถ่ายทำ โดยโครงการ GIST CAMP "ค่ายนักภูมิสารสนเทศรุ่นเยาว์" เป็นพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและอากาศยานไร้คนขับ อีกทั้งยังเป็นการตอบโจทย์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยเน้นรูปแบบกิจกรรมแบบ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และเรียนรู้อย่างมีความสุข ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 9 โรงเรียน ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร