ประชุมทิศทางการทำงานและขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ระหว่าง สทอภ. และสถานภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร สทอภ.  นำโดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด และคุณปราณปริยา วงค์ษา เข้าร่วมหารือกับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรวศวร นำโดย ผศ.ดร พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย และคุณเจนจิต นาคปรีชา  ผอ.สถานภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง  และทีมที่ปรึกษา ณ ห้องเสลา 5 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อร่วมกันวางแผน และกำหนดทิศทางการทำงาน เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการที่เชื่อมโยงจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคจากนโยบายสู่การปฏิบัติ