เทคนิคการใช้โปรแกรม QGIS ในการวิเคราะห์โครงข่าย Network Analysis

เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่าน งานสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง กองถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เป็นรับเชิญไปเป็นวิทยากรเพื่อเสริมทักษะการใช้โปรแกรม QGIS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ให้กับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม QGIS ในการวิเคราะห์โครงข่าย Network Analysis