Drone Photographer : นักบินสร้างภาพ “เปิดมุมมองใหม่ กับภาพถ่ายสไตล์โด(ร)น”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา งานสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง กองถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ร่วมจัดแสดงแกลเลอรีภาพถ่ายพร้อมพิธีมอบรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายจากโดรนในหัวข้อ "มหัศจรรย์มุมสูง" ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era” ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร