Tech Together กับหัวข้อ "แนวทางการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแผนที่ด้วยโอเพนซอร์ซ"

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายชิงชัย หุมห้อง เจ้าหน้าที่กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "Tech Together พบปะ แบ่งปัน สร้างสรรค์" ณ SET Investment Center มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแผนที่ด้วยโอเพนซอร์ซ" เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนำไปสู่การสร้างความเติมโตทางธุรกิจ