อบรมเชิงปฏิบัติการ “Drone Photographer : นักบินสร้างภาพ”

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ  มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน (GISTDA) จัดกิจกรรม Drone Photographer : นักบินสร้างภาพ ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Creative Leaning Workshop in Space Technologies) ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร, อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และอ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการองค์ความรู้ เทคโนโลยี ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสร้างพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ใช้งาน ร่วมไปถึงสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง