GISTNU FOR PROFESSIONAL

การพัฒนา Application แผนที่บนอุปกรณ์พกพา
การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย PostGIS-GeoServer
การพัฒนา Web Mapping Application ด้วย Openlayers-GeoExt
การใช้งานโปรแกรม QGIS ขั้นพื้นฐาน
การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ