gistnu_news

Tech for Smart Kids รุ่น 2

2019-12-18

นิเทศนเรศแคมป์

2019-11-25

STEM - Drone - Coding ระดับมัธยม รร.พิจิตรพิทยาคม

2019-11-04

Tech for Smart Kids 2020 กิจกรรมค่าย Drone & Board Electronic สำหรับเยาวชน ระหว่างช่วงอายุ 6 - 11 ปี

2019-10-24

GIST-Z

2019-08-22

การอบรมเชิงปฎิบัติการ"การส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการรักษ์ป่าน่านด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ"

2019-08-13

แผนที่แม่บทฯ รุ่น 3

2019-08-13

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

2019-08-06

โครงการ GIST CAMP ค่ายนักภูมิสารสนเทศรุ่นเยาว์

2019-07-18

การแข่งขันนักบินโดรนรุ่นเยาว์

2019-07-18

DRONE STEM : การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับด้วยวิธีคิดแบบ STEM Education ระดับมัธยมศึกษา (DRONE STEM)

2019-07-04

การอบรมหลักสูตร "การใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์"

2019-06-28

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมคนเพื่ออนาคต

2019-06-10

แผนที่แม่บทฯ รุ่น 2

2019-06-04

การอบรมหลักสูตร "การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต"

2019-05-13

การอบรมหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ" รุ่น 2

2019-04-29

การใช้งาน Leaflet และ PostGIS สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์

2019-04-22

“QGIS for All Users” การใช้งานโปรแกรม QGIS สำหรับทุกกลุ่มผู้ใช้งาน

2019-03-26

แนะนำระบบสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้กับงานบริการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2019-03-14

Map-Tech for All : การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยเทคโนโลยีทางแผนที่ผ่านสมาร์ทโฟน

2019-02-14

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

2019-02-08

การอบรมหลักสูตร

2019-02-04

การอบรมหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ"

2019-01-17

ประชุมทิศทางการทำงานและขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ระหว่าง สทอภ. และสถานภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง

2018-12-03

เทคนิคการใช้โปรแกรม QGIS ในการวิเคราะห์โครงข่าย Network Analysis

2018-11-14

Drone Photographer : นักบินสร้างภาพ “เปิดมุมมองใหม่ กับภาพถ่ายสไตล์โด(ร)น”

2018-11-02

Tech Together กับหัวข้อ "แนวทางการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแผนที่ด้วยโอเพนซอร์ซ"

2018-10-10

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Drone Photographer : นักบินสร้างภาพ”

2018-08-26

GIST CAMP for DRONE 2018

2018-08-26

GIST Coaching 2018

2018-08-26

โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

2018-08-26

เปิดรับสมัครนักเรียนและครูเข้าร่วมค่ายผลิตนักบินรุ่นเยาว์ (GIST CAMP for Drone)

2018-07-25

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (Drone Mapping)

2018-07-20

การอบรมหลักสูตร "การใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาแผนที่ออนไลน์"

2018-07-20

สถานภูมิภาคฯ เปิดรับสมัครงาน

2018-07-12

ค่ายภูมิสารสนเทศสัญจร (GIST Visit school)

2018-06-27

การอบรมหลักสูตร "การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต"

2018-06-18

การแข่งขัน G-CON 2018 รอบชิงชนะเลิศ ในงาน Startup Thailand 2018

2018-05-22

รับสมัครโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561

2018-05-16

SMART LTAX GISTNU “การจัดทำแผนที่แม่บทเพื่องานแผนที่ภาษีฯ รุ่นที่ 3”

2018-05-15

นิสิตนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รับการนิเทศงาน

2018-04-27

GIST Delivery 2018

2018-04-27

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน(GISTDA2018)

2018-04-11

อบรม “การผลิตสื่อการสอนและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยโปรแกรม Google Earth”

2018-04-05

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน

2018-03-20

SMART LTAX GISTNU “การจัดทำแผนที่แม่บทเพื่องานแผนที่ภาษีฯ รุ่นที่ 2”

2018-03-20

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

2018-03-13

จดลิขสิทธิ์ระบบ WEB GIS ประเภทงานวรรณกรรม

2018-03-08

สถานภูมิภาคฯ ได้เข้าชิงชนะเลิศ G-CON 2018 ในงาน Startup Thailand 2018

2018-02-09

การแข่งขันโปรแกรมการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ G-CON 2018

2018-02-05

งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ GEOINFOTECH 2018

2018-02-05

อบรมการใช้งาน“ระบบบริหารงบประมาณเชิงพื้นที่” ให้กับกองจัดทำงบประมาณ

2018-02-05

การอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ” ประจำปี 2561

2018-01-29

สถานภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมมือกับกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 11 พัฒนา “ระบบบริหารงบประมาณเชิงพื้นที่”

2018-01-23

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ G-CON 2018 (Incubation)

2018-01-16

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะ ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาการพัฒนานวัตกรรม “โครงการพัฒนาระบบคุมประพฤติภูมิสารสนเทศของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก (GISPPO)”

2018-01-08

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน (Aerospace Smart School)

2018-01-08

กิจกรรม “อยากให้น้องลองบิน”

2018-01-08

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ”

2018-01-08

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

2017-09-13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนที่แม่บทเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1”

2017-12-08

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะ ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาการพัฒนานวัตกรรม “ระบบคุมประพฤติภูมิสารสนเทศ”

2017-11-30

สถานภูมิภาค ฯ ส่งผลงานประกวดแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านภูมิสารสนเทศ (G–CON 2018)

2017-11-30

การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (Geo-informatics Media Contest 2017)

2017-09-13

รางวัลผู้นำเสนอบทความดีเด่น จากงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2556 : geoinfotech 2013

รางวัลผู้นำเสนอบทความดีเด่น งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 หรือ Geoinfotech 2016

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1และรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ครั้งที่ 4

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ครั้งที่ 5

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 งานแข่งขันโครงงานจัดทำสื่อภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน “GIS Tool Kits for School”

GMC 2014: การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 3

รางวัลโล่เกียรติคุณ ด้านการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงกับระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National GIS Portal)