gistda_news

กรมทรัพยากรน้ำ เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

2019-09-24

สลน. เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

2019-09-24

จิสด้าใช้ G-MOS ระบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่ยั่งยืน

2019-09-24

คณะนักธุรกิจอินเดียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพิ่มโอกาสการลงทุนในเขต EEC

2019-09-24

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

2019-09-24

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร

2019-08-14

มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

2019-08-14

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าเยี่ยมชม Gistda เพื่อผลักดันและเผยแพร่ศักยภาพการลงทุนของไทย

2019-08-14

คณะบุคลากรจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

2019-07-18

จิสด้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”

2019-07-18

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

2019-07-18

จิสด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงาน Thailand Social Expo 2019

2019-07-18

คณะนายทหาร ข้าราชการ และบุคลากรจาก ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเยี่ยมชมกิจการจิสด้า

2019-07-18

จิสด้า ร่วมโชว์นวัตกรรมข้อมูลด้านภัยพิบัติในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

2019-07-09

จิสด้าได้ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์ร่วม

2019-07-09

โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากภารกิจของ สทอภ.

2019-07-09

ข้าราชการภูฏาน เยี่ยมชมจิสด้า

2019-07-09

จิสด้าบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2019-07-09

ลุยต่อ 10 ทีมผ่านเข้ารอบ ประกวดสื่อ“ขุมทรัพย์ชุมชน”กับจิสด้า

2019-07-01

จิสด้าลุยสื่อสารสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก AIP

2019-07-01

จิสด้าจับมือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะทำงานปฏิบัติการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุจากวัตถุอวกาศ

2019-06-06

จิสด้า ลงพื้นที่ตรวจเช็คอุปกรณ์หมุดวัดน้ำ พร้อมรับมือฤดูฝน

2019-06-06

จิสด้าร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน G-Riceฯ

2019-06-06

เริ่มแล้ว!!! GISTDA Space Camp 2019 #5

2019-04-29

มทส. จับมือจิสด้า ร่วมขับเคลื่อนการสร้างคนและนวัตกรรมสู่อนาคต

2019-04-29

จิสด้าจับมือ ทบ. อบรมภูมิสารสนเทศในงานข่าวกรอง

2019-04-29

จิสด้า ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ G-Rice Thungkula ร่วมกับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

2019-04-29

UAV STARTUP 2019 Pitching Concept Idea โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาไอเดียธุรกิจนวัตกรรม

2019-04-29

จิสด้า จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula”

2019-02-27

ครั้งแรกของไทย...จิสด้าจับมือไบโอเทค เตรียมส่งโปรตีนไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ISS

2019-02-27

จิสด้าจับมือ UNESCAP ฝึกอบรมการสร้างและใช้งาน Drought Monitoring System (DMS) ให้พม่า

2019-02-27

การสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน

2019-02-27

การประชุมหารือแนวทางการประยุกต์ใช้ Application เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง

2019-02-27

Gistda AIP ส่งเสริมการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวทุ่งกุลา G-Rice Thungkula ให้วิสาหกิจชุมชนไปใช้ในจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่า ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2019-01-04

จิสด้าจับมือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

2019-01-04

ใช้ปัญญาประดิษฐ์บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล พร้อมดึงทุกหน่วยร่วมบูรณาการ

2019-01-04

Gistda AIP และมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ จัดทำฐานข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ด้วย QR Code

2019-01-04

การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561

2018-11-27

จิสด้าร่วมมือ กฟผ. จัดฝึกอบรมภูมิสารสนเทศเพื่อภารกิจ กฟผ.

2018-11-27

GISTDA ผนึกกำลัง เทศบาลแหลมฉบัง สร้างกำลังคนท้องถิ่น รับ EEC - THAILAND 4.0

2018-11-27

จิสด้าบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศตามแผนแม่บท

2018-10-29

ก.วิทย์ฯ แถลงผลการตรวจสอบกระบวนการจัดหาโครงการธีออส 2 ไม่พบการทุจริต

2018-10-29

กระทรวงวิทย์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

2018-10-29

จิสด้าแจงประเด็นการจัดซื้อดาวเทียม ภายใต้โครงการธีออส-2

2018-10-29

จิสด้านำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมนำเสนอรูปแบบแนวทางการเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากร

2018-05-30

UAV STARTUP 2018 Pitching ครั้งที่ 1 เริ่มแล้ว! โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาผู้ที่เข้ารอบการประกวดข้อเสนอโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application

2018-05-30

สทอภ. ร่วมกับกรมเจ้าท่า และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (TOREX 2018)

2018-05-30

GISTDA ร่วมมือ AIRBUS และ NIA ร่วมจัดงานสัมมนา Sky Economy หนุนอนาคตอุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทยภายใต้งาน Startup Thailand 2018

2018-05-30

SCGI Master Program รับสมัครผู้สนใจรับทุนอุดหนุนการศึกษา

2018-04-27

จิสด้าได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “AIP in Actions”

2018-04-18

จิสด้า ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว

2018-04-18

จิสด้าจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิด Amazing Mars Garden หวังให้ ปชช.รู้จักเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการอยู่รอดอย่างมีคุณภาพ

2018-04-18

เตรียมใช้ "บำเพ็ญ" บริหารจัดการบั้งไฟโคมลอย

2018-04-05

จิสด้าจับมือ ปภ. ใช้ App ฟอเรสไฟร์ พร้อมจัดทัพกำลังคนในพื้นที่ ติดตามไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ

2018-04-05

จิสด้า ร่วมกับ สวทช. นำทีมนักวิจัยไทยด้านอวกาศกลุ่ม SRE เข้าเยี่ยมชม Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU)

2018-04-05

จิสด้า ร่วมกับ องค์กรอวกาศแห่งชาติจีน จัดงานสัมมนา The 1st Space Science Research Experiment & Exploration (SRE) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2018-04-05

นับถอยหลังเทียนกง-1 ตกสูงโลก บทสรุปจากห้วงอวกาศ

2018-04-05

จิสด้าเตรียมเปิด Amazing Mars Garden ที่เชียงใหม่

2018-02-19

จิสด้าร่วมกับกองทัพบก จัดฝึกอบรม "การตีความภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับหน่วยข่าวกรองทางทหาร"

2018-02-19

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จิสด้า นำดาวเทียมสำรวจพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศสร้างฐานข้อมูลแผนที่ยางให้เป็นเอกภาพ ต่อยอดโครงการต่างๆ ในอนาคต

2018-02-19

จิสด้าร่วม “ปั่นวิ่งรวมใจ รักษ์โลมาตราด เมืองสีเขียว”

2018-02-19

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมภารกิจการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

2018-02-19

จิสด้าจับมือกรมป่าไม้พัฒนา “พิทักษ์ไพร” เพิ่มประสิทธิภาพปกป้องพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

2018-01-17

จิสด้าร่วมจัดวันเด็ก 3 แห่ง เน้นปลูกฝังเยาวชนให้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ตามคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี

2018-01-17

อาชีวะขอนแก่นนำเสนอผลงานสุดยอด พิชิตแชมป์การแข่งขันเชิงนวัตกรรมด้าน GNSS ของประเทศ

2018-01-17

จิสด้าจับตาสถานีอวกาศเทียนกงคาดไม่เกิน เม.ย. นี้ กลับสู่โลก

2018-01-17

EECi แฟร์เปิดฉากยิ่งใหญ่ วท.ชูธงใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และคน สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ศก. พิเศษตะวันออกอย่างยั่งยืน มั่นใจผู้เข้าร่วมงานทะลุ 10,000 คน

2018-01-17

จิสด้าเยือนราชบุรีชวนเยาวชนบินโดรนสร้างแรงบันดาลใจ

2018-01-08

จิสด้าเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนภาคเหนือ 4.0”

2018-01-08

จิสด้าดึงภาคีร่วมจัดสัมมนา “เกษตรกรรม 4.0 เท่าทันภูมิอากาศด้วยภูมิสารสนเทศ”

2018-01-08

GISTDA นำระบบ G-Rice Thungkula จัดแสดงในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

2018-01-08

จิสด้า จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ของประเทศ ครั้งที่ 2/2560

2017-11-30