ข่าวรับสมัคร

การสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ด้วยโดรนพร้อมการประยุกต์ใช้งานร่วมกับเว็บแผนที่ออนไลน์

2019-01-08

การจัดทำแผนที่แม่บทและการสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับรองรับการจัดทำราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2018-11-14

การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ

2018-11-14

การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต

2017-11-30