ฝึกงาน/สหกิจศึกษา

 

ฝึกงาน/สหกิจศึกษา

 

ชื่อ : นายหัสนัย มั่นประสงค์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงาน : พัฒนาระบบสหกิจ, ปรับแต่งหน้าเว็บระบบหอพัก, Digitize เส้นลำน้ำในอำเภอเขาค้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์, ลงพื้นที่เก็บพิกัดตำแหน่งบ้านผู้สูงอายุบ้านวัดพริก
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 4 มกราคม – 22 เมษายน 2559
ชื่อ : นายธนกฤต ปานดำ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงาน : การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิ, Digitize เส้นถนนและทำ Topology เส้นถนนในจังหวัดตาก, ลงพื้นที่เก็บพิกัดตำแหน่งบ้านผู้สูงอายุบ้านวัดพริก
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 4 มกราคม – 22 เมษายน 2559
ชื่อ : นายวายุ ภูหลง
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงาน : วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat จังหวัดเพชรบูรณ์, พัฒนาฟังก์ชันการทำงานเพื่อสกัดพื้นที่ป่าไม้ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat บนโปรแกรม QGIS, พัฒนา Website เพื่อดาวน์โหลดฟังก์ชันการทำงานเพื่อประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย Landsat ดาวเทียมด้วยโปรแกรม QGIS , จัดทำสื่อภูมิสารสนเทศ เรื่อง “เรื่องของเขา”
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 9 มกราคม – 28 เมษายน 2560
ชื่อ : นายวิษณุ ทองหล่อ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงาน : การจัดการข้อมูลประชากร, การพัฒนาเว็บไซต์แผนที่ออนไลน์สถิติประชากรช่วงอายุต่างๆ และการย้ายถิ่นฐานของประชากรไทย, จัดทำสื่อภูมิสารสนเทศ เรื่อง “ข้าว พืชเศรษฐกิจไทย, ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจรายแปลงเพื่อดูประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ ชุมชนบริเวณรอบบึงบัว”
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 9 มกราคม – 28 เมษายน 2560
ชื่อ : นายอนุพงษ์ บุญเพ็ชร
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงาน : การพัฒนาเว็บแสดงผลจำนวนนิสิตที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมเว็บ coopnu, พัฒนาสคริปต์วิเคราะห์เส้นลำน้ำและทดสอบสคริปต์เก็บค่าน้ำเพื่อจะสกัดแค่น้ำ, พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เครื่องมือวิเคราะห์เส้นลำน้ำในรูปแบบ one page, พัฒนาสื่อภูมิสารสนเทศ เรื่อง “ชาติพันธุ์ริมฝั่งโขง”
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 9 มกราคม – 28 เมษายน 2560
ชื่อ : นายพิทักษ์ ทิน้อย
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงาน : ระบบแผนที่แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ,Classify พื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน ด้วยโปรแกรม ENVI, ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2560 
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 3 มกราคม – 27 เมษายน 2561
ชื่อ : นางสาวมัลลิกา โสภา
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงาน : ระบบแผนที่อุณหภูมิรายวัน,Classify พื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน ด้วยโปรแกรม ENVI, ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2560 
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 3 มกราคม – 27 เมษายน 2561
ชื่อ : นางสาวรวิวรรณ พลับสุนทร
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงาน : ........................,Classify พื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน ด้วยโปรแกรม ENVI, ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2560 
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 3 มกราคม – 27 เมษายน 2561
ชื่อ : นางสาวขวัญชนก อนุสรณ์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงาน : ........................,Classify พื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน ด้วยโปรแกรม ENVI, ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2560 
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 3 มกราคม – 27 เมษายน 2561
ชื่อ : นายณัฐพล สุกิตนิยากรณ์
สาขา : สถิติ
ผลงาน : พัฒนาเว็บไซตืแผนที่ออนไลน์การคาดการณ์จำนวนประชากรในอีก 10 ปี ข้างหน้ารายตำบล, วิเคราะห์แนวโน้มการเข้าเรียนและการศึกษาของเด็กไทย, ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 11 ธันวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562
ชื่อ : นายธราธร สมสะอาด
สาขา : สถิติ
ผลงาน : พัฒนาเว็บไซตืแผนที่ออนไลน์การคาดการณ์จำนวนประชากรในอีก 10 ปี ข้างหน้ารายตำบล, วิเคราะห์แนวโน้มเงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพานิชย์รายจังหวัด, ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 11 ธันวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562
ชื่อ : นางสาว
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงาน : ........................, ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562 
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 11 ธันวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562
ชื่อ : นาย
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงาน : ........................, ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 11 ธันวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562
ชื่อ : นาย
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ผลงาน : ........................, ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 11 ธันวาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562

ชื่อ : นางสาวจริยา วงศ์ไชย
สาขา : ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ผลงาน : การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกยางพารา, เว็บไซต์เผยแพร่การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก, การเตรียมข้อมูลยางพารา น่าน
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 25 พฤษภาคม – 29 กรกรฏาคม 2558
ชื่อ : นางสาวกัทลีญา รัตนรงค์
สาขา : ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ผลงาน : การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกยางพารา, เว็บไซต์เผยแพร่การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก, การเตรียมข้อมูลยางพารา น่าน
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 25 พฤษภาคม – 29 กรกฏาคม 2558
ชื่อ : นางสาวปาริชาติ ฉวีวงษ์
สาขา : ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ผลงาน : การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิว โดยใช้ ข้อมูลภาพดาวเทียม Terra MODIS Land Surface Temperature (MODIS11A1) และ MODIS MOD02SSH และ การผลิตสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Google Earth เรื่อง ภูมิสัณฐานหลักของประเทศไทย
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 22 พฤษภาคม – 27 กรกฏาคม 2560
 

 

ชื่อ : นายธีระวัฒน์ เฉิดละออ
สาขา : ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผลงาน : Soil & Water Assessment (SWAT), การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis Tools)
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 18 พฤษภาคม – 17 กรกฏาคม 2558
ชื่อ : นางสาวกาญจนา คงขาว
สาขา : ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผลงาน : Soil & Water Assessment (SWAT), การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis Tools)
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 18 พฤษภาคม – 17 กรกฏาคม 2558
ชื่อ : นางสาวกัญญ์วรา ทองปานดี
สาขา : ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผลงาน : การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชมรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร, นำเข้าและปรับแก้ข้อมูลเส้นถนนจังหวัดเพชรบูรณ์
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 16 พฤษภาคม – 29 กรกฏาคม 2559
ชื่อ : นางสาวพิชญา เชิญพันธกุล
สาขา : ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผลงาน : การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งจุดรวบรวมน้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์, นำเข้าและปรับแก้ข้อมูลเส้นถนนจังหวัดเพชรบูรณ์
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 16 พฤษภาคม – 29 กรกฏาคม 2559
ชื่อ : นางสาวจารุวรรณ ชูเกิด
สาขา : ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผลงาน : การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งจุดรวบรวมน้ำยางพาราในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์, นำเข้าและปรับแก้ข้อมูลเส้นถนนจังหวัดเพชรบูรณ์
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 16 พฤษภาคม – 29 กรกฏาคม 2559
 

 

ชื่อ : นายโรจนศักดิ์ สิงห์สวัสดิ์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงาน : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากร 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง, ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำแหน่งบ้านผู้สูงอายุบ้านเสาหิน, ออกแบบฐานข้อมูลจากแบบสอบถามโครงการท่องเที่ยวเขาค้อ
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 1 ธันวาคม – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 

 

ชื่อ : นายภาณุวัฒน์ ศรึสุวรรณชนะ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงาน : พัฒนาเว็บไซต์สถิติการท่องเที่ยวภาคใต้, สื่อภูมิสารสนเทศเรื่อง บาสเกตบอล, ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ส.ป.ก. 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 1 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ : นายธนากร อมรพจน์นิมมาน
สาขา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงาน : การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมที่ตั้งโซล่าเซล, แอพพลิเคชั่นปาปาลัดซี่, สื่อภูมิสารสนเทศ เรื่อง กำเนิดแผนที่, ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ส.ป.ก. 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 1 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2559
 

 

ชื่อ : นายโชคชัย ถมทอง
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงาน : พัฒนาระบบสำรวจข้อมูลภาคสนามบนโทรศัพท์มือถือ (Open Data Kit), พัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ (Web Mapping) สำหรับแสดงข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการสำรวจผ่านมือถือ, พัฒนาสื่อภูมิสารสนเทศเรื่อง “กล้วย”
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 9 มกราคม – 28 เมษายน 2560
 

 

ชื่อ : นายศรันย์ ขจรบุญ
สาขา : ภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการสำรวจ
ผลงาน : การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยาสูบของจังหวัดในภาคเหนือโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม RapidEye, ภาคสนามสำรวจพื้นที่ปลูกยางพาราและยาสูบ, ภาคสนามเก็บข้อมูลแปลงที่ดินการเกษตรโครงการแปลงใหญ่เขตเขื่อนนเรศวร พิษณุโลก
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 10 กันยายน – 30 มกราคม 2559

 

 

 

ชื่อ : นายอภิเดช ชื่นชม
สาขา : เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
ผลงาน : ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศแรงงานต่างด้าว,Classify พื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน ด้วยโปรแกรม ENVI, ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2560                                                                                           
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 3 มกราคม – 27 เมษายน 2561

ชื่อ : นายนเรศ มีเคน 
สาขา : เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
ผลงาน : ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศคดีอาชญากรรมและยาเสพติด,Classify พื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน ด้วยโปรแกรม ENVI, ผู้ช่วยวิทยากรหลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2560                                                                                           
ช่วงการฝึกงาน : ระหว่าง 3 มกราคม – 27 เมษายน 2561