ผู้รับบริการ

 

หน่วยงานภาครัฐ

  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก : พัฒนาหน่วยงานจีไอเอสต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Envi & Resources GIS )

 

  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ : พัฒนาหน่วยงานจีไอเอสต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Envi & Resources GIS )

 

  สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 : พัฒนาหน่วยงานต้นแบบจีไอเอสสาธารณสุข (Health GIS)

 

  สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า จ.พิษณุโลก ในพระราชดำริ

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จ.พิษณุโลก : การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดทำข้อมูลแผนที่บนอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ จ.น่าน : การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดทำข้อมูลแผนที่บนอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาฐานข้อมูลพืชสมุนไพร

 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ : พัฒนาหน่วยงานต้นแบบจีไอเอส (Mine GIS)

 

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางกรวย จ.นนทบุรี : พัฒนาข้อมูลจีไอเอสและInternet GIS ขององค์กร

 

สถาบันการศึกษา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ส่งเสริมใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รหัสเปิด (Open-Source GIS)

 

  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

 

NGO

  นักพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน : พัฒนานักจีไอเอสและจีพีเอสระดับชุมชน