หนังสือ

 

สมุดแผนที่จำนวนนิสิตใหม่ (ชั้นปีที่1) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560

 

สมุดแผนที่การมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 ถึง 2558 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมุดแผนที่จำนวนนิสิตใหม่ (ชั้นปีที่1) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

การสำรวจความสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมุดแผนที่การมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2554 ถึง 2557 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมุดแผนที่จำนวนนิสิตใหม่ (ชั้นปีที่ 1) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2554 -2558

สมุดแผนที่การมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2552 ถึง 2556 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมุดแผนที่พืชเศรษฐกิจใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

หนังสือกลุ่มชาติพันธุ์ ริมฝั่งโขง

สมุดแผนที่การมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2552 ถึง 2555 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมุดแผนที่จำนวนนิสิตใหม่ (ชั้นปีที่ 1) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2553 -2556