ข้อมูลดาวเทียม

 

ข้อมูลดาวเทียม

การบริการข้อมูลดาวเทียม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน): สทอภ. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการข้อมูลภาพที่สำรวจจากดาวเทียม โดยมีคลังข้อมูลภาพที่สำรวจจากดาวเทียมทั้งรายละเอียดสูง ปานกลาง และต่ำ ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่ปลายปี 2524 จนถึงปีปัจจุบัน ไว้เพื่อบริการตามความต้องการของผู้ใช้งาน ปัจจุบัน สทอภ.มีคลังข้อมูลดาวเทียมที่หลากหลาย ได้แก่

1.THEOS 6.RADARSAT 11.WorldView-1
2.LANDSAT-5 7.NOAA 12.WorldView-2
3.LANDSAT-7 8.IKONOS 13.ALOS
4.SPOT 9.GEOEYE 14.RADARSAT-2
5.IRS 10.QuickBird

หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับบริการข้อมูล
  • การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

เนื่องจาก สทอภ.ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT) ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2553 และการบริการข้อมูลจากดาวเทียมรวมทั้งข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยไม่คิดมูลค่าที่ สทอภ. ดำเนินการอยู่นั้น กรมสรรพากรถือว่าเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1 (8) ซึ่งจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สทอภ. จึงจำเป็นต้องดำเนินการเรียกเก็บเฉพาะส่วนของภาษีมูลคาเพิ่มร้อยละ 7 จากหน่วยงานที่ขอรับการสนุบสนุนข้อมูล

  • แนวทางการขอรับบริการข้อมูล

สถานภูมิภาค ฯ เป็นองค์กรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับสทอภ. ในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลดาวเทียมของหน่วยงานในภาคเหนือตอนล่าง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลดาวเทียมอย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ในการนี้ สถานภูมิภาค ฯ ไว้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้บริการข้อมูลไว้ 2 กรณี คือ

 

กรณีที่ 1 แบบขอข้อมูลฟรี (แต่เสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฎิบัติ
– เป็นนิสิตหรือคณาจารย์ในสถาบันการศึกษา เพื่อการวิจัยซึ่งเป็นผลงานลิขสิทธิ์ร่วมกับสทอภ.

– เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและปัญหาเร่งด่วน

ยื่นข้อเสนอโครงการโดยต้องผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว พร้อมบทสรุปความต้องการข้อมูลดาวเทียม ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ ชนิดของดาวเทียม วันที่บันทึก Path/row หรือขอบเขต (extent) พื้นที่ที่ต้องการใช้ข้อมูล ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ที่ได้จากการใช้ข้อมูล

 

กรณีที่ 2 แบบขอซื้อข้อมูล

2.1 ติอต่อมายังสถานภูมิภาค ฯ เพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกซื้อข้อมูลดาวเทียมที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และดำเนินการสั่งซื้อผ่านสถานภูมิภาค ฯ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการรับบริการผ่านสถานภูมิภาค ฯ)

2.2 ติดต่อขอรับบริการข้อมูลโดยตรงจากสทอภ.ที่

พื้นที่ให้บริการ

1.1 ระวางพื้นที่ให้บริการตามแผนที่ ( 1 ระวาง = 680 ตร.กม โดยประมาณ )

หรือ

1.2 พื้นที่ตามขอบเขตการปกครอง

 

ประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ

ประเภทของข้อมูลและบริการ ประเภทผลิตภัณฑ์ สั่งซื้อด้วยตนเอง สั่งทางไปรษณีย์
ข้อมูลดาวเทียม  

แผนที่ดิจิตอลให้บริการในรูปแบบ CD-ROM

และ DVD

*ดูรายละเอียดข้อมูล GIS เพิ่มเติมได้ที่ LINK

 

 

 

 

 

ติดต่อ คุณชิงชัย หุมห้อง

โทรศัพท์ 055-968707

 

 

 

 

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

(Download:

แบบฟอร์มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ )

ข้อมูล GIS พื้นฐาน
ข้อมูล GIS

1. จัดทำจากข้อมูลสถิติ เช่น กชช. จปฐ.

2. จัดทำจากข้อมูลการสำรวจภาคสนาม

ข้อมูล GIS จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
ระบบบริการแผนที่บนอินเทอร์เน็ต: iMAP รูปแบบผลิตภัณฑ์ iMap มี 3 กรณี

กรณีที่ 1 ซื้อข้อมูลไปใช้เองในหน่วยงาน

กรณีที่ 2 เช่าใช้ iMap

กรณีที่ 3 ชื้อข้อมูลและเช่าให้ iMap

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINK

การฝึกอบรม 1. หลักสูตรการอบรบเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

2. หลักสูตรตามความต้องการของผู้รับการอบรม