ผลิตภัณฑ์ IMAP

 

“iMAP” คืออะไร
“iMAP” เป็นโปรแกรมที่สถานภูมิภาค ฯ พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น ระบบบริการแผนที่ดิจิตอลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet GIS Map) หรือ เว็บบริการแผนที่ (Web Map Services: WMS) * Internet GIS Map คือ ระบบแผนที่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกดู นำเข้า ปรับปรุง และสืบค้น ข้อมูลแผนที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

“iMAP” ให้บริการข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ข้อมูลจีไอเอส ผนวกเข้ากับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดการมี “iMAP” จึงเปรียบเสมือนมีคลังข้อมูลแผนที่และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ไว้รองรับความต้องการใช้งานหลากหลายมิติ เช่น งานวางแผนและติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ งานผังเมือง งานโยธา งานสาธารณูปโภค และงานภาษี เป็นต้น

“iMAP” มีลักษณะการใช้งานโดยรวมคล้ายกับ Google Earth แต่ข้อดีของ “iMAP” คือถูกออกแบบมาให้เหมาะกับความต้องการใช้งานในระดับพื้นที่ด้วยคุณลักษณะเด่นคือมีชั้นข้อมูลจีไอเอส ( GIS Layers) ที่ Google Map ไม่มีและเป็นชั้นข้อมูลมาตรฐานเตรียมพร้อมไว้ให้ใช้งานได้ทันที ค้นหาได้ง่าย สามารถเพิ่มเติม/แก้ไขชั้นข้อมูลแผนที่ได้ และมีเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย เช่น การค้นหาสถานที่ การวัดระยะทาง การกำหนดตำแหน่ง การสร้างพื้นที่ และการวัดขนาดพื้นที่ เป็นต้น

ข้อดีของการใช้เว็บบริการแผนที่ “iMAP”

1. มีชั้นข้อมูลแผนที่เตรียมพร้อมไว้ให้ใช้งานได้ทันที
2. ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาของการพัฒนา GIS
3. ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเก็บรักษาข้อมูลของหน่วยงาน จึงไม่ต้องกังวลและเสียเวลาในการรื้อค้นข้อมูลแผนที่เมื่อต้องการใช้งาน
4. ช่วยลดความเสี่ยงของหน่วยงานที่เกิดจากข้อมูลสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
5. ช่วยให้สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

แนวทางการประยุกต์ใช้ iMAP

1. การวางแผนและติดตามโครงการตามงบประมาณประจำปี
2. การจัดเก็บภาษี
3. การวางระบบ การให้บริการ และการซ่อมแซมสาธารณูปโภค เช่น แนวท่อประปา และเสาไฟฟ้า
4. การพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่/ครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ
5. พื้นที่เปราะบางต่อภัยธรรมชาติ/ภัยสังคม
6. การจัดทำแปลงที่ดินทำกินของเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพาะปลูก
7. การร้องเรียน/แจ้งเหตุ site online

วีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์: iMAP

รูปแบบการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ iMap

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ iMap
รูปแบบการใช้บริการ server สิทธิการเป็นเจ้าของข้อมูล สิทธิ loing เรียกดู ข้อมูลผ่าน iMap สิทธิแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลผ่าน iMap สิทธิรับการอบรม ราคา
ทางเลือก 1 ซื้อข้อมูลไปใช้เองในหน่วยงาน X X X ตารางราคาข้อมูล*
ทางเลือก 2 เช่าใช้ iMap X 20,000บาท/ปี
ทางเลือก 3 ซื้อข้อมูล + เช่าใช้ iMap 200,000 บาท/ปี*
หมายเหตุ * เหมาจ่ายปีแรก 200,000 บาท ส่วนปีต่อๆ ไปปีละ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าเช่าใช้ iMap

 

* ตารางราคาข้อมูล ชั้นข้อมูล(ผลิตภัณฑ์) ราคา(บาท/10 ตร.กม)
1.ที่ตั้งหมู่บ้าน 1,000
2.ที่ตั้งโรงพยาบาล 500
3.ที่ตั้งสถานีอนามัย 500
4.ที่ตั้งวัด สำนักสงฆ์ เจดีย์/พระธาตุ โบสถ์ 500
5.ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ 500
6.จุดความสูง 500
7.เส้นชั้นความสูง 1,000
8.ถนน 1,000
9.เส้นทางน้ำ 1,000
10. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจปีปัจจุบัน รายละเอียดจุดภาพน้อยกว่า 5 ม. 10,000
11.ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจก่อนปีปัจจุบัน รายละเอียดจุดภาพน้อยกว่า 5 ม. 5,000
12.ที่ตั้งชุมชนหนาแน่น ฟรี

กรณีใช้บริการ iMapเท่านั้น

13.ที่ตั้งเสาโทรคมนาคมและเสาสายส่งศักย์สูง ฟรี
14.ขอบเขตตำบล ฟรี
15.ขอบเขตอำเภอ ฟรี
16.ขอบเขตจังหวัด ฟรี
17.ทางรถไฟ ฟรี
18.แหล่งน้ำผิวดิน ฟรี
19. DEM (Digital Elevation Model) ฟรี