Data Catalog

 

ตัวอย่างข้อมูล

ชั้นข้อมูล

ที่ตั้งหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
วัด
ที่ตั้งโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
โรงพยาบาล
สถานีอนามัย
ชุมชนหนาแน่น
ชุมชนหนาแน่
SPOT (จุดความสุง)
SPOT (จุดความสุง)
ขอบเขตการปกครอง
ขอบเขตจังหวัด
ขอบเขตอำเภอ
ขอบเขตตำบล
ถนน
ถนนชนบท
ถนนในเมือง
ทางหลวงสายหลัก
ทางหลวงแผ่นดินสามหมาย
ทางหลวงแผ่นดินสี่หมายเลข
เส้นทางน้ำ
เส้นทางน้ำ
แหล่งน้ำผิวดิน
ขอบบ่อเลี้ยงหรืออนุบาลปลา/กุ้ง
ขอบเขตทะเลสาบมีน้ำตลอดปี
ขอบเขตทะเลสาบมีน้ำไม่ตลอดปี
ขอบเขตอ่างเก็บน้ำที่ยังใช้งานอยู่
ขอบเขตแหล่งน้ำมีน้ำตลอดปี
ขอบเขตแหล่งน้ำมีน้ำไม่ตลอดปี
ขอบแม่น้ำ/ห้วย มีน้ำตลอดปี
ขอบแม่น้ำมีน้ำตลอดปี(เส้นคู่)
ที่หล่ม/บึง/พื้นที่ชุ่มน้ำ
น้ำตก
บ่อพักน้ำ
สัญลักษณ์น้ำตก
เกาะ กลางน้ำ
แหล่งน้ำ/หนองน้ำ ตลอดปี
แหล่งน้ำ/หนองน้ำ ไม่ตลอดปี
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ทำนาข้าว
ปลูกอ้อย
ปลูกข้าวโพด
สวนยางพารา
Contour (เส้นชั้นความสูง)
Contour (เส้นชั้นความสูง)
DEM (Digital Elevation Model)
DEM (Digital Elevation Model)
พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ
พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ

ภัยแล้ง
ภัยอุทกภัย
พื้นที่เสี่ยง
ชั้นข้อมูลทางด้านภัยธรรมชาติ
เสี่ยงแล้งด้านน้ำฝน
เสี่ยงแล้งด้านน้ำใต้ดิน
เสี่ยงแล้งด้านภูมิประเทศ
เสี่ยงแล้งด้านลุ่มน้ำ
เสี่ยงแล้งด้านน้ำผิวดิน
เสี่ยงแล้งรวม
เสี่ยงน้ำท่วม
เสี่ยงดินถล่ม
เสี่ยงสูญเสียดิน
ความต้องการน้ำ(อุปสงค์อุปทานน้ำ)
ความต้องการน้ำ (อุปสงค์อุปทานน้ำ)

ความต้องการน้ำของประชากรในเขตเทศบาล
ความต้องการน้ำของโรงงาน
ความต้องการน้ำในการเกษตร
ความต้องการน้ำของประชากรรวม
ความต้องการน้ำของประชากรรวม-โรงงาน
ความต้องการน้ำของประชากรรวม-โรงงาน-การเกษตร
ความต้องการน้ำของประชากรนอกเขตเทศบาล
ตัวอย่างข้อมูล
ชั้นข้อมูลทั่วไป

เขตที่ตั้ง
จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือนที่ปลูกพืชฤดูแล้ง
จำนวนประชากรของหมู่บ้าน
จำนวนประชากรจากผลรวมเพศชายหญิง
จำนวนเพศชาย
จำนวนเพศหญิง
จำนวนเนื้อที่หมู่บ้าน
จำนวนเนื้อที่ทำเกษตร(เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์)
ที่ดินทำการเกษตร
จำนวนเนื้อที่ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
จำนวนประชากรต่อหลังคาเรือน
ความหนาแน่นประชากร
ความหนาแน่นประชากร
สัดส่วนประชากรชายต่อหญิง
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานต่อประชากรทั้งหมด
ตัวอย่างข้อมูล
การจัดอันดับ

การมีรถยนต์และมือถือ
การใช้สินเชื่อทางการเกษตร
การมีโรงงานและจำนวนอาชีพมาก
การใช้สินเชื่อทางอุตสาหกรรม
วัยแรงงานมีงานทำและรายได้
การเป็นสมาชิกกลุ่มการเกษตร
การใช้ยาเสพติด
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เด็กเป็นเอดส์และกำพร้า
การไร้ที่อยู่และมีอาชญากรรม
เด็กถูกทอดทิ้ง
การเจ็บป่วยจากอาชีพ
การมีกิจกรรมกีฬา
การเจ็บป่วยและตายด้วยโรคต่างๆ
การตายของเด็กแรกเกิด
การคมนาคมสื่อสาร
การบริการสาธารณะ
การมีน้ำประปาสะอาดใช้ตลอดปี
การมีไฟฟ้าใช้ตลอดปี
การมีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอ
การประสบปัญหาที่ดินและน้ำทำเกษตร
การประสบปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
การไม่มีที่ดินต้องเช่าที่ดินทำกินทั้งหมด
การได้รับการฝึกอบรมเพื่อเสริมการดำรงชีพ
การสำเร็จการศึกษา
การได้รับการศึกษา
การได้รับการฝึกอบรมทักษะขั้นสูง
การมีผู้รู้และได้รับการเรียนรู้
ตัวอย่างข้อมูล
ชั้นข้อมูลพื้นที่นาข้าว

พื้นที่นาข้าว
ครัวเรือนทำนา
รายได้ของครัวเรือน
ครัวเรือนที่ทำนา 1 ครัง
ครัวเรือนที่ทำนา 2 ครัง
ครัวเรือนที่ทำนา 3 ครัง
ผลผลิตข้าวเปลือก
ราคาข้าวเฉลี่ย
เข้าโครงการประกันราคา
ใช้พันธุ์ข้าวที่ส่งเสริม
ใช้ปุ๋ยเคมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย
ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ค่าใช้จ่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ร้อยละของครัวเรือนที่ทำนา
ขนาดเนื้อที่ถือครอง
ร้อยละครัวเรือนที่มีที่นาไม่เกิน5ไร่
ร้อยละครัวเรือนที่มีที่นาไม่เกิน6-10ไร่
ร้อยละครัวเรือนที่มีที่นาไม่เกิน11-20ไร่
ร้อยละครัวเรือนที่มีที่นาไม่เกิน21-20ไร่
ร้อยละครัวเรือนที่มีที่นา50ไร่
ร้อยละครัวเรือนที่ทำนา1ครั้ง/ปี
ร้อยละครัวเรือนที่ทำนา2ครั้ง/ปี
ร้อยละครัวเรือนที่ทำนา>2ครั้ง/ปี
ร้อยละครัวเรือนที่ทำนา >=2ครั้ง/ปี
ขนาดเนื้อที่ถือ
ผลผลิต
รายได้จากการทำนา
รายได้จากการทำนา
รายได้จากการทำนา
รายจ่ายจากการทำนา
จำนวนครั้งที่ทำนา
ตัวอย่างข้อมูล
เกณฑ์ดัชนีทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากร

การใช้แหล่งสินเชื่อเพื่อการผลิต/การประกอบอาชีพ
ดัชนีการเข้าถึงแหล่งทุน
ดัชนีสวัสดิการด้านสังคม
ดัชนีสวัสดิการด้านสาธารณสุข
ดัชนีสวัสดิการด้านการศึกษา
ดัชนีศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
อาชีพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของหมู่บ้าน
ตัวอย่างข้อมูล
ชั้นข้อมูลทรัพยากรที่ดิน

ป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ
ประเภทเนื้อดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ธรณีวิทยา