ข้อมูล GIS

 

ผลิตภัณฑ์: ข้อมูล GIS ประกอบไปด้วย
1.ข้อมูล GIS พื้นฐาน
2.ข้อมูล GIS อื่นๆ
2.1 จัดทำจากข้อมูลการสำรวจภาคสนาม (เช่น พิกัดป้ายโฆษณา แนวท่อ/สายไฟ แปลงที่ดิน)
2.2 จัดทำจากข้อมูลสถิติ เช่น กชช. จปฐ.(เช่น พื้นที่ปลูกยาพารา การกระจายของลูกค้า)
3.ข้อมูล GIS จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (เช่น พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม พื้นที่เหมาะสมตั้งโรงงาน เส้นทางเหมาะสมขนส่งสินค้า)

ราคาข้อมูล
ตารางที่ 1 ราคาข้อมูล GIS พื้นฐาน

ประเภทของข้อมูล ชั้นข้อมูล(บาท/10ตร.กม)
1. GIS พื้นฐาน (บาท/10ตร.กม)
ที่ตั้งหมู่บ้าน 1,000 บาท ที่ตั้งโรงพยาบาล 500 บาท ที่ตั้งสถานีอนามัย 500 บาท
(click ดู เนื้อที่พื้นที่ ที่ต้องการสั่งซื้อ)
– ตามระวางแผนที่
– ตามขอบเขตการปกครอง
ที่ตั้งวัด 500 บาท ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ/สถานีตำรวจ 500บาท จุดความสูง 500 บาท
เส้นชั้นความสูง 1,000 บาท ถนน 1,000 บาท เส้นทางน้ำ 1,000 บาท
ที่ตั้งชุมชนหนาแน่น ฟรี * ทางรถไฟ ฟรี * การใช้ประโยชน์ที่ดิน * 6,000 บาท/ 1ชั้นข้อมูล/ 1 จังหวัด
ขอบเขตตำบล ฟรี * ขอบเขตอำเภอ ฟรี * ขอบเขตจังหวัด ฟรี *
DEM (Digital Elevation Model) ฟรี *
* หมายเหตุ กรณีใช้บริการ iMap เท่านั้น

ประเภทของข้อมูล ราคา ตัวอย่างชั้นข้อมูล
2.ข้อมูล GIS อื่นๆ
2.1จัดทำจากข้อมูลสถิติ เช่น กชช. จปฐ. ขั้นต่ำ 5,000 บาท/ 1ชั้นข้อมูลโดยมีเนื้อที่ไม่เกิน 1 จังหวัด
แผนที่แสดงจำนวนนิสิตรวมทุกชั้นปีทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2551 – 2554 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกยางพารา
2.2 จัดทำจากข้อมูลการสำรวจภาคสนาม ราคาพิจารณาตามปริมาณงาน
เสาไฟฟ้าและแนวสายฟ้า ตำแหน่งเก็บภาษีโรงเรือน
3.ราคาข้อมูล GIS จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ขั้นต่ำ 10,000 บาท/ 1ชั้นข้อมูลโดยมีเนื้อที่ไม่เกิน 1 จังหวัด
พื้นที่เสี่ยงดินถล่ม พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม