หลักสูตรการอบรมประจำทุกปี

 

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : (สทอภ. : GISTDA) ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีผ่านมาสถานภูมิภาคฯ ดำเนินภารกิจด้านการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการบริการวิชาการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จนปัจจุบันสามารถขยายเครือข่ายไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่สถานภูมิภาคฯ ถูกว่าจ้างงานให้เป็นที่ปรึกษา และประสบความสำเร็จในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องหลายปี

ในการนี้ สถานภูมิภาคฯ จึงจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดหลักสูตรอบรมจำนวน 5 หลักสูตรดังนี้

หลักสูตรที่ 1 “การจัดทำแผนที่แม่บท เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน LTax3000 อย่างมีประสิทธิภาพ ” 18 ชั่วโมง ขั้นต่ำจำนวน 15 คน

หลักสูตรที่ 2 “การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ” 18 ชั่วโมง ขั้นต่ำจำนวน 15 คน

หลักสูตรที่ 3 “การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต” 24 ชั่วโมง ขั้นต่ำจำนวน 10 คน

หลักสูตรที่ 4 “การผลิตสื่อการสอนและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยโปรแกรม Google Earth” 18 ชั่วโมง ขั้นต่ำจำนวน 15 คน

หลักสูตรที่ 5 “การใช้งาน QGIS Web Leaflet สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์” 18 ชั่วโมง ขั้นต่ำจำนวน 15 คน