FAQ

 

Q1: ขอข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมฟรีได้อย่างไร ?

A1: ข้อมูลฟรีมีให้เฉพาะกรณีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและความมั่นคงด้านการทหารเท่านั้น และจำนวนไม่เกิน 1 ภาพ โดยผู้ขอรับข้อมูลฟรีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ส่วนกรณีอื่น ๆ ไม่สามารถขอข้อมูลฟรีได้

Q2: รับการอบรมส่วนตัวหรือเฉพาะหน่วยงานตนเองได้มั๊ย คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร ?

A2: สถานภูมิภาค ฯ ให้บริการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการอบรมประจำปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีต้องการอบรมส่วนตัวหรือเฉพาะหน่วยงานนั้น สามารถติดต่อมายังสถานภูมิภาค ฯ ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้จะได้ร่วมกันนัดหมายหาเวลาและกำหนดเนื้อหาการอบรมที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ขอรับการอบรมแต่ละกลุ่มแต่ละรายต่อไป ส่วนค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง หรือค่าตอบแทน จะเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายทางราชการ

Q3: รับนิสิตฝึกงานมั๊ย มีงานอะไรให้ฝึกบ้าง ?

A3: รับได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน โดยไม่มีสวัสดิการที่พักและค่าจ้าง งานที่มีให้ฝึกมีดังนี้

– ด้านทักษะการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากดาวเทียม

– ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น แผนที่บนอินเทอร์เน็ต (Internet map) และการตลาดออนไลน์ (e-commerce)้

– ด้านการจัดการงานฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์ งานการตลาด งานการผลิตสื่อ และงานธุรการ

Q4: ทำไหมต้องใช้ภาพจากดาวเทียม?

- รวดเร็ว
เมื่อเปรียบเทียมกับการสำรวจภาคพื้นดิน หรือการถ่ายรูปทางอากาศด้วยเครื่องบินแล้ว ภาพจากดาวเทียมสามารถแสดงข้อมูลพื้นที่บนผิวโลกครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างภายในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ประหยัดงบประมาณ
สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจภาคพื้นดิน และการถ่ายภาพทางอากาศสูงกว่าราคาข้อมูลดาวเทียม ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มของราคาต่ำลง

- ความทันสมัย
ภาพจากดาวเทียมบันทึกสภาพบนพื้นโลกได้ในลักษณะเป็นปัจจุบัน และถ่ายภาพซ้ำที่เดิมในเวลาอันสั้น ทำให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย ในความถี่ที่สูงกว่า

- เป็นข้อมูลเชิงเลข
ภาพจากดาวเทียมบันทึกไว้ในรูปแบบข้อมูลเชิงเลข (digital) สามารถนำเข้าในระบบ GIS ได้โดยตรงทำให้ขั้นตอนการแปลงข้อมูล ทั้งยังสามารถปรับแก้ให้มีความถูกต้องเชิงตำแหน่งได้ค่อนข้างถูกต้อง แม่นยำ