แผนปฏิบัติงาน

 

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

แหล่งงบประมาณและแผนงาน ชื่อโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
1) การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาแอปพลิเคชันเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงดินถล่มจากข้อมูลน้ำฝนแบบใกล้เวลาจริงผ่านระบบประมวลผลบนเว็บ (Developing application for landslide risk warning using near real-time rainfall though web processing service)
2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล GIS บนแผนที่ออนไลน์แสดงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรรายตำบลใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (Developing Database of Tambon-based Population Structure through Internet GIS)
3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ประยุกต์ใช้และผลิตสื่อภูมิสารสนเทศ” (Learning Development for utilization and Production of Geo-informatics Media)

GISTDA Day 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมฟรีแวร์

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560

แหล่งงบประมาณและแผนงาน ชื่อโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
1) การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ด้วยข้อมูลน้ำฝนแบบใกล้เวลาจริงบนระบบบริการประมวลผลบนเว็บ Click Download

การทดสอบและปรับปรุงอัลกอริทึมเพื่อสกัดเส้นลำน้ำสายหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมจากข้อมูลภาพดาวเทียม
2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาฐานข้อมูล GIS สถิติประชากรในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง โดยใช้ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง Click Download
3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนและสังคมผู้สูงอายุ” Click Download

– สรุปกิจกรรม “GISTNU Surveyor เยาวชนอาสาพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 1”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” Click Download GISTDA Day 2017 Click Download

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559

แหล่งงบประมาณและแผนงาน ชื่อโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
1) การวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์น้ำท่าผิวดินเชิงพื้นที่อัตโนมัติในลุ่มน้ำน่านด้วยระบบบริการประมวลผลบนเว็บเพื่อบ่งชี้ภัยแล้ง Click Download

การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความกว้างตามฤดูกาลของเส้นลำน้ำสายหลักในลุ่มน้ำน่านจากข้อมูลภาพดาวเทียม Click Download
2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลความกว้างของเส้นลำน้ำสายหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน Click Download จัดทำฐานข้อมูลน้ำท่าผิวดินเชิงพื้นที่ในลุ่มน้ำน่าน Click Download
3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทำสื่อภูมิสารสนเทศ Click Download – สรุปกิจกรรม “ค่ายภูมิสารสนเทศ GIST CAMP 2016″ พัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศระดับอุดมศึกษา Click Download

GISTDA Day 2016 Click Download

– สรุปกิจกรรม “GISTNU Surveyor เยาวชนอาสาพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 1” การออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไทยโชต Click Download

จัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โครงการสัมมนาวิชาการ”เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”(Annual Seminar 2016)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” สำหรับครูและอาจารย์ สายสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 Click Download

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์(แผนที่ออนไลน์) ครั้งที่ 1” Click Download

โครงการ “ค่ายเส้นทางสู่นักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” Click Download

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” Click Download

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558

แหล่งงบประมาณและแผนงาน ชื่อโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
1) การวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยผลของเนื้อดินและขนาดอนุภาคดินที่มีต่อค่าการสะท้อนรังสีของดิน(Soil Spec) Click Download

โครงการวิจัยผลของเทคนิคและรายละเอียดข้อมูล DEM ที่มีต่อการจัดทำข้อมูลเส้นทางไหลของน้ำ Click Download
2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โครงการพัฒนาฐานข้อมูล GIS ด้านการเกษตรในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) Click Download
3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โครงการ”การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทำสื่อภูมิสารสนเทศ” Click Download

โครงการ GIDTDA Day 2015 Click Download

โครงการ”การออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม THAICHOTE” Click Download

โครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชต(Thaichote)ในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS(QGIS)และGoogle Earth” Click Download

โครงการ”เข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” Click Download

โครงการสัมมนาวิชาการ”เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”(Annual Seminar 2015) Click Download
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” สำหรับครูและอาจารย์ สายสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 Click Download

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์(แผนที่ออนไลน์) ครั้งที่ 1” Click Download

โครงการ “ค่ายเส้นทางสู่นักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” Click Download

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” Click Download

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2557

แหล่งงบประมาณและแผนงาน ชื่อโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
1) การวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกยางพารา กรณีศึกษาจังหวัด ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ Click Download
2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารา : กรณีศึกษาจังหวัด ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ Click Download

พัฒนาฐานข้อมูล GIS ระดับตำบลโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ปี 2556 (กชช. 2ค) Click Download
3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทำสื่อภูมิสารสนเทศ Click Download

เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Click Download

การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) Click Download

GISTDA Day 2014 Click Download

การประชาสัมพันธ์เและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม THAICHOTE Click Download

การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชตและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ Click Download
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รหัสเปิด (Open-Source GIS) ในการจัดทำข้อมูลแผนที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)” Click Download

โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดทำข้อมูลแผนที่บนอินเตอร์เน็ต (iMAP) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Click Download

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การใช้โปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศออนไลน์ด้วย Google Map เบื้องต้น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)” Click Download

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตและใช้สื่อการสอนพัฒนาทักษณะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Google Earth แก่บุคลากรครู ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” Click Download

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2556

แหล่งงบประมาณและแผนงาน ชื่อโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
1) การวิจัยและพัฒนา สภมน.R01.56.19.01:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อวิคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมปลูกยางพารา กรณีศึกษา : จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และเลย Clink Download
2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สภมน.D01.56.19.01:การจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารา กรณีศึกษา : จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และเลย Clink Download

สภมน.D02.56.19.02:พัฒนาฐานข้อมูล GIS ระดับตาบลโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) Clink Download
3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สภมน.T01.56.19.01:การประชาสัมพันธ์เและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม THEOS Clink Download

สภมน.T01.56.19.02:การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม THEOS ในการจัดทาแผนที่ภาษีสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Clink Download

สภมน.T01.56.19.03:การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทาภูมิสารสนเทศด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ภูมิวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น Clink Download

สภมน.T01.56.19.04: Road Show & GISTDA Day 2013 Clink Download

สภมน.T01.56.19.05:การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Clink Download

สภมน.T01.56.19.06:นิทรรศการ การประชุมวิชาการนานาชาติ Clink Download
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รหัสเปิด (Open-Source GIS) ในการจัดทาแผนที่ภาษี สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 1) Clink Download

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2555

แหล่งงบประมาณและแผนงาน ชื่อโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
1) การวิจัยและพัฒนา สภมน.R.55.19.01 โครงการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบรังสีการสะท้อนของระบบนิเวศนาข้าวในสภาพภูมิศาสตร์และการจัดการที่แตกต่างกัน (Rice Spec) Clink Download
2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย สภมน.D.55.19.01 ฐานข้อมูลการสะท้อนรังสีของระบบนิเวศนาข้าว Clink Download

สภมน.D.55.19.02 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ภูมิวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น Clink Download
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สภมน.T.55.19.01 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Clink Download

สภมน.T.55.19.02 โครงการสัมมนาวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ 5 ศูนย์ภูมิภาคฯ Clink Download สภมน.T.55.19.03 เปิดบ้านนำความรู้สู่ชุมชน Clink Download

สภมน.T.55.19.04 นิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Clink Download

สภมน.T.55.19.05 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทำภูมิสารสนเทศด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น (ให้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ อบต.) Clink Download

สภมน.T.55.19.06 บริการวิชาการเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THEOS Clink Download
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบ Internet GIS Map เพื่อบ่งชี้มาตรฐานของหอพักนิสิตรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ
กฟผ.แม่เมาะ โครงการจ้างที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารเหมืองแม่เมาะ

โครงการงานจ้างจัดทำข้อมูลเชิงระเบียนรองรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ของเหมืองแม่เมาะ

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2554

แหล่งงบประมาณและแผนงาน ชื่อโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
1) การวิจัยและพัฒนา สภมน.R.54.19.01 ความเป็นไปได้ของข้อมูล THEOS ในการประมาณคาร์บอนในดินจากการเผาในพื้นที่นาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง Clink Download
2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย สภมน.D.54.19.01 ระบบพัฒนาฐานข้อมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนเพื่อการเรียนรู้จัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของโรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” Clink Download
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สภมน.T.54.19.01 จัดทำข่าวสารและจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร สนเทศ Clink Download

สภมน.T.54.19.02 การประชุมสัมมนา 5 ศูนย์ภูมิภาคฯ

สภมน.T.54.19.03 โครงการสัมมนาวิชาการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” 5 ศูนย์ภูมิภาคฯ Clink Download

สภมน.T.54.19.04 “สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2554 “GISTDA Day 2011” Clink Download

สภมน.T.54.19.05 การสัมมนาวิชาการ “สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7/2554 Clink Download

สภมน.T.54.19.06 นิทรรศการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ร่วมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Clink Download

สภมน.T.54.19.07 ออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THEOS Clink Download

สภมน.T.54.19.08 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนเพื่อการเรียนรู้จัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาของโรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” Clink Download
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สภมน.T.54.19.08 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต (Internet GIS Map) เพื่อวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีของท้องถิ่น
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ
สภมน.T.54.19.08 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต (Internet GIS Map) เพื่อวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีของ อบต./อบจ.
สถานภูมิภาคฯ
สภมน.A.54.19.01 การจัดทำวิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์ขององค์กร

สภมน.A.54.19.02 การจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและติดตามตรวจสอบ

สภมน .A.54.19.03 การตรวจอบภายใน

สภมน .A.54.19.04 การประกันคุณภา

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553

แหล่งงบประมาณและแผนงาน ชื่อโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
1) การวิจัยและพัฒนา สภมน.10.10.01/53 โครงการวิจัย “การติดตามและประเมินปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาฟางข้าวนาปรังในเขตพื้นที่ราบลุ่มภาคเหนือตอนล่างในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2553 โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม THEOS” Clink Download
2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย สภมน10.03/53 โครงการ ระบบพัฒนาฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง Clink Download
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สภมน.10.05/53 โครงการ จัดทำข่าวสารและจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Clink Download

สภมน.10.06/53 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนเพื่อเรียนรู้การจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” Click Download

สภมน.10.07/53 โครงการสัมมนาวิชาการ “สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2553 (GISTDA Day 2009) Click Download

สภมน.10.08/53 โครงการสัมมนาวิชาการ “สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6/2553 Click Download

สภมน.10.09/53 โครงการนิทรรศการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ร่วมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Click Download

สภมน.10.10/53 โครงการสัมมนาวิชาการ “สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ศูนย์ภูมิภาค Click Download
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สภมน.10.11/53 โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สภมน.10.13/53 จัดทำระบบแผนที่ภาษาบนระบบเครือข่ายภูมิสารสนเทศ

สภมน.10.14/53 จัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ด้านวัฒนธรรมของชุมชุนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ
ศทอภ10.10/52 โครงการ “นำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลงมาตราส่วน 1:4,000” จัดทำแผนที่การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากภาพถ่ายดาวเทียม

สภมน.10.15/53 โครงการติดตามและประเมินผลสภาพเศรษฐกิจและสังคมเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2553

สภมน.10.16/53 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ จากแผนที่ของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโครงการติดตามและประเมินผลสภาพเศรษฐกิจและสังคมเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2553
สถานภูมิภาคฯ
สภมน.1.01/53 โครงการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการปี 2553

สภมน.1.02/53 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2554

สภมน.7.01/53 โครงการประชุมคณะทำงานสถานภูมิภาคฯ

สภมน.7.02/53 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมหรือสัมมนา

สภมน.7.03/53 โครงการเผยแพร่สารสนเทศด้วยระบบ WEBSITE//www.cgistln.nu.ac.th

สภมน.7.04/53 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ (website)

สภมน.7.05/53 โครงการพัฒนาผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุม สทอภ. ประจำปี 2553

สภมน.7.06/53 โครงการประเมินการมีส่วนร่วมของบุคลากร

สภมน.7.07/53 โครงการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สภมน.07.10/53 โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2552

แหล่งงบประมาณและแผนงาน ชื่อโครงการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ.
1) การวิจัยและพัฒนา ศทอภ.10.01/52 การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคใบขีดสีน้ำตาล ที่เกิดในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย ศทอภ.10.02/52 การจัดทำฐานข้อมูลการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคใบขีดสีน้ำตาล ที่เกิดในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศทอภ.10.03/52 ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ “การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับเยาวชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง”

ศทอภ10.04/52 สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 3 มีนาคม พ.ศ. 2552

ศทอภ.10.05/53 การสัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5 ศทอภ10.06/52 โครงการสัมมนาวิชาการ “วันสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2552 (GISTDA DAY 2008)”

ศทอภ10.07/52 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่(Mobile Unit) เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ศทอภ.10.08/52 จัดทำข่าวสารและจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ศทอภ.10.09/52 สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ศูนย์ภูมิภาค

ศทอภ.10.10/52 นิทรรศการ ดาวเทียมธีออส ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศทอภ.10.07/52 โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ
ศทอภ10.11/52 โครงการ “นำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลงมาตราส่วน 1:4,000”

ศทอภ.10.12/52 จัดทำแผนที่การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมโครงการติดตามและประเมินผลสภาพเศรษฐกิจและสังคมเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีพ.ศ.2552

ศทอภ.10.12/52 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่จากแผนที่ของพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โครงการติดตามและประเมินผลสภาพเศรษฐกิจและสังคมเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีพ.ศ.2552
สถานภูมิภาคฯ
ศทอภ.1.01/52 โครงการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการปี2552

ศทอภ.1.02/52 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการปี2553

ศทอภ.7.01/52 โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมหรือสัมมนา

ศทอภ.7.02/52 โครงการเผยแพร่สารสนเทศด้วยระบบWEBSITE//www.cgistln.nu.ac.th

ศทอภ.7.03/52 โครงการปรับปรุงระบบ website

ศทอภ.7.04/52 โครงการพัฒนาผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมศทอภ. ประจำปี 2552

ศทอภ.7.06/52โครงการปลูกป่าในพื้นที่ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ศทอภ.8.01/52โครงการจัดลงบัญชีและตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2552

ศทอภ.8.02/52 โครงการจัดทำสรุปรายงานด้านการเงินเป็นรายเดือน ปี 2552

ศทอภ.9.02/52 โครงการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจำปี พ.ศ. 2551