แผนกลยุทธ์

 

ด้านการพัฒนาประสิทธิผล (การเงิน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  • กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการแบบองค์รวม
  • กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการเชิงรุก

ด้านพัฒนาคุณภาพบริการ (ลูกค้า)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรและภาพลักษณ์องค์กร

  • กลยุทธ์ 2.1 ร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศและบุคลากรในภูมิภาคให้มีความสามารถในการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  • กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มการมีข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
  • กลยุทธ์ 2.3 สื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องในหลายช่องทาง

ด้านพัฒนาประสิทธิภาพ (กระบวนการภายใน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้

  • กลยุทธ์ 3.1 สร้างเสริมศักยภาพงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาให้เป็นศูนย์บริการภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าในการประยุกต์ใช้งาน

  • กลยุทธ์ที 4.1 สร้างบทบาทและการยอมรับของผู้ใช้บริการ
  • กลยุทธ์ที 4.2 พัฒนาและเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยใช้แนวทางการเป็นหุ้นส่วน

ด้านพัฒนาองค์กร (การเรียนรู้)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

  • กลยุทธ์ 5.1 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อก้าวทันวิทยาการภูมิสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล