ทีมงาน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานภูมิภาคฯ

นางสาวสุพรรณี  สงวนพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวบุษยา  กันทะกะ
นักวิชาการบัญชีและการเงิน

นายชิงชัย หุมห้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายชานนท์ กิจจารักษ์
เจ้าหน้าที่วิจัย

นายวรฤทธิ์ ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่วิจัย

นายธีระยุทธ อินทร์จันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพิสิษฐ์ กัณหเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางสาวกัทลีญา  รัตนรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ