ทีมงาน

 

นางสาวสุพรรณี  สงวนพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวบุษยา  กันทะกะ
นักวิชาการบัญชีและการเงิน

นายชิงชัย หุมห้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายชานนท์ กิจจารักษ์
เจ้าหน้าที่วิจัย

นายวรฤทธิ์ ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่วิจัย

นายธีระยุทธ อินทร์จันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปภาวิชญ์ มหามาตย์
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นายภาสุระ ศรีสุระ
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

 

นายขจรเกียรติ เจริญสุข
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ