อัตลักษณ์องค์กร

 

อัตลักษณ์องค์กร

สถานภูมิภาคฯ ได้กำหนดอัตลักษณ์ขององค์กร “GISTNU” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

G : Good Governance – ปฎิบัติหน้าที่อย่างมีส่วนร่วม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ

I : Imagination – มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ ในลักษณะสหศาสตร์ให้เป็นนวัตกรรม

S : Support – สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์

T : Trust – เชื่อถือ ไว้วางใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาการทางานเป็นทีม

N : Nation – มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

U : Universal – เน้นการสร้างเครือข่ายการทางานอย่างมองการณ์ไกลในระดับสากล

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์หลายมิติ”

พันธกิจ

- วิจัยและพัฒนาฐานข้อมูล

- ถ่ายทอดเทคโนโลยี

- บริหารจัดการ

สถานภาพองค์กร

เป็นหน่วยงานหลักของภูมิภาคเหนือตอนล่างที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0

เป้าหมาย

1. เป็นองค์กรต้นแบบในการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในลักษณะ สหสาขา (Multidisciplinary) โดยใช้แนวทางการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) และสามารถผลิตผลงานที่สร้างชื่อเสียง ให้กับมหาวิทยาลัย และสร้างฐานความรู้แก่ภูมิภาค

2. เป็นศูนย์ภูมิสารสนเทศที่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นนำในระดับของ ภูมิภาค และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

3. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มสาขาวิชา

4. เป็นองค์กรที่บุคลากรมีคุณภาพสูง มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเชิงพื้นที่ขั้นสูง (Advanced Location – based information technologies) มีความคิดสร้างสรรค์ มีการทางานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ

5. เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานเทียบเท่าระบบเอกชนและมีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานที่เอื้อต่อการ ทางานเชิงสร้างสรรค์