เกี่ยวกับเรา

 

ชื่อหน่วยงาน

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้ข้อมูลจากดาวเทียมที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับภาพถ่ายที่สามารถใช้อธิบายสภาพของพื้นที่ที่มีปัญหา อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย์เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและวิเคราะห์ข้อมูลประสานงานกับภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการกระจายความรู้ทางวิชาการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สู่การพัฒนาระดับท้องถิ่น ในส่วนของภูมิภาคต่างๆ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :สทอภ. เพื่อให้บริการด้านการให้ความรู้ฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอน บริการข้อมูลการวิจัย และบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดพะเยา โดยจัดตั้งครั้งแรกในชื่อ“ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง : Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Lower Northern Region“ ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (1 ใน 5 ศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศไทย) และอนุมัติให้การทำงานของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานอธิการบดี โดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 100 (1/2545) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2545 จากวันที่จัดตั้ง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จนถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นระยะเวลาในการดำเนินงาน 8 ปี ของการดำเนินงาน วิจัย และให้บริการด้านวิชาการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแ ละหน่วยงานภายนอกในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการและหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี จึงมีประกาศจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง จัดตั้งและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการและหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ให้เปลี่ยนชื่อส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี จากคำว่า “ศูนย์” เป็น “สถาน” เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552 จึงมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก “ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง” เป็น สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง” นับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ตราสัญลักษณ์