ติดต่อเรา

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Lower Northern Region, Naresuan University

ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000

E-Mail : cgistln@nu.ac.th
  • โทรศัพท์ 055-968707
  • โทรสาร 055-968807


ส่งข้อความไปยัง GISTNU