รางวัลและผลงาน

 

รางวัลและผลงาน

โล่เกียรติคุณ
รางวัลโล่เกียรติคุณ ด้านการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงกับระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National GIS Portal)
จดลิขสิทธิ์ระบบ WEB GIS ประเภทงานวรรณกรรม

ประกวดและนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1และรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ครั้งที่ 4
GMC 2014: การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 3
การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (Geo-informatics Media Contest 2017)
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 งานแข่งขันโครงงานจัดทำสื่อภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน “GIS Tool Kits for School”
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ครั้งที่ 5

นำเสนอผลงาน
รางวัลผู้นำเสนอบทความดีเด่น งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 หรือ Geoinfotech 2016
รางวัลผู้นำเสนอบทความดีเด่น จากงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2556 : geoinfotech 2013