"PRODUCT WITH A SPIRIT OF SERVICE"

GISTNU SERVICE

MAP PORTAL

iMAP

ฝึกอบรม

ที่ปรึกษา

ข่าวรับสมัคร

การสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ด้วยโดรนพร้อมการประยุกต์ใช้....

2019-01-08

การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ

2018-11-14

การจัดทำแผนที่แม่บทและการสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับรอ....

2018-11-14

การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อ....

2017-11-30
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร GISTNU

GIST-Z

2019-08-22

การอบรมเชิงปฎิบัติการ"การส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงก....

2019-08-13

แผนที่แม่บทฯ รุ่น 3

2019-08-13

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

2019-08-06

โครงการ GIST CAMP ค่ายนักภูมิสารสนเทศรุ่นเยาว์

2019-07-18

ข่าวสาร GISTDA

กรมทรัพยากรน้ำ เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

2019-09-24

สลน. เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

2019-09-24

จิสด้าใช้ G-MOS ระบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่ยั่งยืน

2019-09-24

คณะนักธุรกิจอินเดียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเยี่ยมช....

2019-09-24

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

2019-09-24

GISTNU เปิดรับนิสิตสหกิจศึกษา / ฝึกงาน

น้อง ๆ ที่สนใจฝึกประสบการณ์การทำงานแบบจริง ๆ สมัครได้ที่นี่เลย !!!

ประกาศ ! GISTNU เปิดรับสมัครงาน

ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานกับทีม GISTNU