"PRODUCT WITH A SPIRIT OF SERVICE"

GISTNU SERVICE

MAP PORTAL

iMAP

ฝึกอบรม

ที่ปรึกษา

ข่าวรับสมัคร

...

2019-01-08

การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ

2018-11-14

...

2018-11-14

การพัฒนา Web GIS...

2017-11-30
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร GISTNU

แนะนำระบบสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้กับงานบริการศึกษา คณะสังคมศาสตร์...

2019-03-14

Map-Tech for All : การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยเทคโนโลยีทางแผนที่ผ่านสมาร์ทโฟน

2019-02-14

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

2019-02-08

การอบรมหลักสูตร

2019-02-04

การอบรมหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ"

2019-01-17

ข่าวสาร GISTDA

จิสด้า จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ...

2019-02-27

ครั้งแรกของไทย...จิสด้าจับมือไบโอเทค เตรียมส่งโปรตีนไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ...

2019-02-27

จิสด้าจับมือ UNESCAP ฝึกอบรมการสร้างและใช้งาน Drought Monitoring System (DMS) ให้พม่า

2019-02-27

การสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ...

2019-02-27

การประชุมหารือแนวทางการประยุกต์ใช้ Application เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของจังหวัด...

2019-02-27

GISTNU เปิดรับนิสิตสหกิจศึกษา / ฝึกงาน

น้อง ๆ ที่สนใจฝึกประสบการณ์การทำงานแบบจริง ๆ สมัครได้ที่นี่เลย !!!

ประกาศ ! GISTNU เปิดรับสมัครงาน

ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานกับทีม GISTNU