"PRODUCT WITH A SPIRIT OF SERVICE"

GISTNU SERVICE

MAP PORTAL

iMAP

ฝึกอบรม

ที่ปรึกษา

ข่าวรับสมัคร

ผลิตสื่อการสอนแนวใหม่ด้วย GoogleEarth

2017-11-30

การจัดทำแผนที่แม่บท เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษี...

2017-11-30

การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ

2017-11-30

การพัฒนา Web GIS...

2017-11-30
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร GISTNU

รับสมัครโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561

2018-05-16

SMART LTAX GISTNU “การจัดทำแผนที่แม่บทเพื่องานแผนที่ภาษีฯ รุ่นที่ 3”

2018-05-15

นิสิตนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561...

2018-04-27

GIST Delivery 2018

2018-04-27

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน(GISTDA2018)

2018-04-11

ข่าวสาร GISTDA

SCGI Master Program รับสมัครผู้สนใจรับทุนอุดหนุนการศึกษา

2018-04-27

จิสด้าได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “AIP in Actions”

2018-04-18

จิสด้า ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

2018-04-18

จิสด้าจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิด Amazing Mars Garden หวังให้...

2018-04-18

เตรียมใช้ "บำเพ็ญ" บริหารจัดการบั้งไฟโคมลอย

2018-04-05

ศูนย์รวมผลิตภัฒฑ์ GISTNU

รวบรวมระบบได้ที่พัฒนาโดย GISTNU ไว้ ณ ที่นี่

ศูนย์รวมข้อมูลการอบรม

หากท่านกำลังหาคอร์สอบรม สามารถติดต่อได้ที่นี่