หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : (สทอภ. : GISTDA) ในการให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาหลักสูตร บริการข้อมูล และบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในการนี้ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดหลักสูตรอบรมเป็น 2 รูปแบบ 

1. หลักสูตรการอบรมประจำทุกปีและหลักสูตรตามความต้องการของผู้ใช้ ดังเอกสาร  คลิกดาวน์โหลด    


 

2. หลักสูตรการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     ด้วยสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้บริการวิชาการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ซอฟแวร์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและสามารถนำไปใช้ในการฝึกงานหรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาและเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์งานภูมิสารสนเทศ (GIST CREATIVE YOUTH) เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานข้อมูลความรู้และความชาญฉลาดบนเทคโนโลยี (IT literacy )

     หน่วยงานหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่สนใจรับบริการการอบรม กรุณากรอกแบบสำรวจ(Download) เพื่อแสดงความประสงค์ให้ทางสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ ฯ ไปอบรมให้แก่นิสิตในสังกัดหน่วยงานหรือรายวิชาของท่านต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1.สำหรับนิสิตทุกสาขาวิชา และทุกชั้นปี

2.เจ้าของรายวิชาหรือประธานหลักสูตรสามารถระบุความต้องการเพื่อจัดอบรมให้เฉพาะรายวิชานั้น ๆ ได้

3.ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

4.ถ้าอบรมเกินกว่า 80% จะมีใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิต

5.หากตอบรับการจัดอบรมแล้วขอยกเลิกภายหลัง สถานภูมิภาคฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจรณาจัดอบรมครั้งต่อไป

6.กรุณาส่งแบบสำรวจกลับมาที่ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ชั้น 4 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร Fax : 055968807 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

            ทั้งนี้ หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการตอบแบบสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ คุณวรฤทธิ์ ประเสริฐ  สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ ฯ ชั้น 4 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทร 055 – 968707 เบอร์ติดต่อภายใน 8707


 

3. ด้านงานบริการการศึกษาเรียนรู้

     สถานภูมิภาค ฯ เปิดโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ศึกษาเรียนรู้การใช้เทคโนโลนีภูมิสารสนเทศนอกชั้นเรียนนิสิตที่สนใจหรือเห็นความจำเป็นของการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยตลอดจนการเสริมทักษะความสามารถเพื่อประโยชน์ในการหางานทำ สามารถขอรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานได้ฟรี ภายในระยะเวลาการอบรม ฯ ไม่เกิน  2  วัน โดยมีเนื้อหาการอบรม ได้แก่

1.การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่อง GPS

2.การนำเข้าข้อมูลสำรวจภาคสนามในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3.การผลิตแผนที่

ขั้นตอนดำเนินการและหลักฐานขอรับการฝึกอบรม ฯ มีดังนี้

จัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย (1) รายชื่อพร้อมลายเซ็นต์ของนิสิตที่ต้องการได้รับการอบรม ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 5 คนและระบุชื่อนิสิตหัวหน้าโครงการขอรับการอบรม ฯ และ (2) หนังสือขอความอนุเคราะห์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ออกโดยคณะที่นิสิตสังกัดอยู่

ส่งเอกสารทั้งสองรายการข้างต้นมายังสถานภูมิภาค ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ผลการพิจารณาจะแจ้งกลับไปยังคณะที่นิสิตสังกัดภายใน 1 สัปดาห์)

นิสิตหัวหน้าโครงการ ฯ ประสานงานเพื่อนัดหมายวันเวลาที่เหมาะสมในการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งนี้ ภายหลังสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว ทางสถานภูมิภาค ฯ จะมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตทุกคนที่เข้ารับการอบรมจำนวนครั้งในการให้บริการ 4 ครั้ง/ภาคการศึกษา

 

 

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates