การบริการข้อมูลดาวเทียม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน): สทอภ. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการข้อมูลภาพที่สำรวจจากดาวเทียม โดยมีคลังข้อมูลภาพที่สำรวจจากดาวเทียมทั้งรายละเอียดสูง ปานกลาง และต่ำ ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่ปลายปี 2524 จนถึงปีปัจจุบัน ไว้เพื่อบริการตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ปัจจุบัน สทอภ.มีคลังข้อมูลดาวเทียมที่หลากหลาย ได้แก่ 

1.THEOS  

6.RADARSAT   

11.WorldView-1

2.LANDSAT-5 

7.NOAA 

12.WorldView-2  

3.LANDSAT-7

8.IKONOS  

13.ALOS  

4.SPOT

9.GEOEYE  

14.RADARSAT-2

5.IRS   

10.QuickBird  

 

หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับบริการข้อมูล

1. การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

    เนื่องจาก สทอภ.ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT) ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2553 และการบริการข้อมูลจากดาวเทียมรวมทั้งข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยไม่คิดมูลค่าที่ สทอภ. ดำเนินการอยู่นั้น กรมสรรพากรถือว่าเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1 (8) ซึ่งจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สทอภ. จึงจำเป็นต้องดำเนินการเรียกเก็บเฉพาะส่วนของภาษีมูลคาเพิ่มร้อยละ 7 จากหน่วยงานที่ขอรับการสนุบสนุนข้อมูล 

2. แนวทางการขอรับบริการข้อมูล

   สถานภูมิภาค ฯ เป็นองค์กรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับสทอภ. ในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลดาวเทียมของหน่วยงานในภาคเหนือตอนล่าง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลดาวเทียมอย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ในการนี้ สถานภูมิภาค ฯ  ไว้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้บริการข้อมูลไว้ 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1  แบบขอข้อมูลฟรี (แต่เสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

หลักเกณฑ์

ขั้นตอนการปฎิบัติ

- เป็นนิสิตหรือคณาจารย์ในสถาบันการศึกษา เพื่อการวิจัยซึ่งเป็นผลงานลิขสิทธิ์ร่วมกับสทอภ.

- เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและปัญหาเร่งด่วน

ยื่นข้อเสนอโครงการโดยต้องผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว พร้อมบทสรุปความต้องการข้อมูลดาวเทียม ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ ชนิดของดาวเทียม วันที่บันทึก Path/row หรือขอบเขต (extent) พื้นที่ที่ต้องการใช้ข้อมูล ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ที่ได้จากการใช้ข้อมูล 

 

กรณีที่ 2 แบบขอซื้อข้อมูล

      2.1  ติอต่อมายังสถานภูมิภาค ฯ เพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกซื้อข้อมูลดาวเทียมที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และดำเนินการสั่งซื้อผ่านสถานภูมิภาค ฯ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการรับบริการผ่านสถานภูมิภาค ฯ)

       2.2  ติดต่อขอรับบริการข้อมูลโดยตรงจากสทอภ.ที่ 

 

 

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates