หน่วยบริการเคลื่อนที่

ปีงบประมาณ 2554

เดือน

กิจกรรม

พื้นที่

รายละเอียด

รูปภาพ

มกราคม

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ"ครั้งที่1

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก

วันที่ 5และมกราคม 2554 สถานภูมิภาคฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ" ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

คลิกดูรูปภาพ

กุมภาพันธ์

อบรมเชิงวิชาการการจัดทำแผนที่ภาษีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วันที่ 27 มกราคม 2554 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกจัดอบรมเชิงวิชาการจัดทำแผนที่ภาษีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

คลิกดูรูปภาพ

NU Mobile Unit ครั้งที่ 1/54

จ.สุโขทัยและ จ.ตาก

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 สถาน ภูมิภาคฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2555 ณ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย และองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

คลิกดูรูปภาพ

THEOS MOBILE ครั้งที่ 1/54

อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

วันที่ 24-25กุมภาพันธ์ 2554 สถานภูมิภาคฯ ออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THEOS

 

มีนาคม

NU Mobile Unit ครั้งที่ 2/54

โรงเรียนบ้านร่มเกล้าเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 12-13 มีนาคม 2554 สถาน ภูมิภาคฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2554 ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูร

คลิกดูรูปภาพ

เมษายน

อบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่บนระบบ Internet GIS

ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้             อ.ภูเพียง จ.น่าน

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2554 สถานภูมิภาคฯร่วมกับมูลนิธิฮักเมืองน่าน จัดอบรม "การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่บนระบบ Internet GIS"

 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครืองมือเก็บพิกัด GPS และส่งเสริมการใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS

อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ในวันที่ 21-23 เมษายน 2554 สถานภูมิภาคฯ ได้เดินทางไปยัง อบต.ดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรวมถึงข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS

 

พฤษภาคม

THEOS MOBILE ครั้งที่ 2/54

อบต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 12-13 มีนาคม 2554 สถานภูมิภาคฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่   ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2554 ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

NU MOBILE ครั้งที่ 3/54

โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2554 สถานภูมิภาคฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2554 ณ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

มิถุนายน

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ"ครั้งที่ 2

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 สถานภูมิภาคฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ" ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

คลิกดูรูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ"ครั้งที่ 3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 สถานภูมิภาคฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ" ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา     ภาคเหนือ

คลิกดูรูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ"ครั้งที่ 4

โรงเรียนขาณุวิทยา

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2554 สถานภูมิภาคฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ" ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนขาณุวิทยา

คลิกดูรูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ"ครั้งที่ 5

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2554 สถานภูมิภาคฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ" ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

คลิกดูรูปภาพ

NU MOBILE ครั้งที่ 4/54

เทศบาลตำบลบางประมุง จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านหนองขุย จ.อุทัยธานี

วันที่ 25 26 มิถุนายน 2554สถานภูมิภาคฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2554ณ เทศบาลตำบลบางประมุง จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านหนองขุย จังหวัดอุทัยธานี

 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ"ครั้งที่ 6

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2554 สถานภูมิภาคฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ" ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

คลิกดูรูปภาพ

กรกฎาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ"ครั้งที่ 7

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

วันที่ 12-13 กรกาคม 2554 สถานภูมิภาคฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ" ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

คลิกดูรูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ"ครั้งที่ 8

โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์

วันที่ 19-20 กรกาคม 2554 สถานภูมิภาคฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ฯ" ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์

คลิกดูรูปภาพ

สิงหาคม

NU MOBILE ครั้งที่ 5/54

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร และ โรงเรียนวัดลำประดาใต้ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2554 สถานภูมิภาคฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2554โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร และ โรงเรียนวัด     ลำประดาใต้ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

คลิกดูรูปภาพ

NU MOBILE ครั้งที่ 6/54

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา             (บ้านมะขามสูง) ต.มะขามสูง อ. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

วันที่ 27 สิงหาคม 2554 สถาน         ภูมิภาคฯ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2554 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านมะขามสูง)  ต.มะขามสูง อ. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

คลิกดูรูปภาพ

 

ปีงบประมาณ 2555

เดือน

กิจกรรม

พื้นที่

รายละเอียด

รูปภาพ

มกราคม  2555

การออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THEOS

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

วันที่ 10 มกราคม 2555 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้จากข้อมูลดาวเทียมTHEOS ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

-

การออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THEOS

เทศบาลตำบลทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

วันที่ 12-13 มกราคม 2555 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ  ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้จากข้อมูลดาวเทียมTHEOS ณ เทศบาลตำบลทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

-

กุมภาพันธ์ 2555

การออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THEOS ณ อบต.เจริญผล จ.นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2555 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ นำโดย รศ.ดร.ชฎา  ณรงค์ฤทธิ์  รักษาการ   ผู้อำนวยการสถานภูมิภาคฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้จากข้อมูลดาวเทียมTHEOS ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

คลิกดูรูปภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการทำแผนที่ภาษี

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ได้ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรม Quantum GIS แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก แผนกช่างสำรวจ

คลิกดูรูปภาพ

มีนาคม  2555

NU MOBILE UNIT            ครั้งที่ 1/55

โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง  ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และโรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม  ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 10-11 มีนาคม 2555  สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ได้ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1         ณ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง  ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และโรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม  ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

คลิกดูรูปภาพ

โครงการ  “ค่ายนักภูมิสารสนเทศ  (GIST Camp2012)

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 12-14 มีนาคม 2555 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน ) ได้จัดโครงการ  “ค่ายนักภูมิสารสนเทศ  (GIST Camp 2012)” ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ครูอาจารย์และนักเรียนในการพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และพัฒนาเป็นโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

คลิกดูรูปภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "พัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการส่งเสริมการผลิตยางธรรมชาติ"

ณ ห้องประชุม เสลา 5                ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลันเรศวร

วันที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา14.00น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "พัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการส่งเสริมการผลิตยางธรรมชาติ" ระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

-

 

โครงการจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี ในการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ครั้งที่ 2

โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์ สปา  จ.นครสวรรค์

วันที่  26 – 28  มีนาคม 2555  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ครั้งที่ 2  :  วทน. สัญจรสู่จังหวัดกำแพงเพชร  พิจิตร  นครสวรรค์  อุทัยธานี    โรงแรมแกรนด์ฮิลล์  รีสอร์ทแอนด์ สปา  จ.นครสวรรค์  ในการนี้ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ได้เข้าร่วมสาธิตและแสดงผลงานนิรรศการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการแสดงผลงานนวัตกรรม          i-MAP  ให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจ

คลิกดูรูปภาพ

พฤษภาคม  2555

งานการจ้างที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารเหมืองแม่เมาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ  จ.ลำปาง

วันที่ 10 พฤษภาคม  2555 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ  ได้ออกสำรวจข้อมูลความต้องการของเหมืองแม่เมาะในแต่ละแผนก  เพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนาบุคลากรของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เหมืองแม่เมาะ     เพื่อรองรับการพัฒนางานด้าน GISหรือ EIS และ Map Engine ของเหมืองแม่เมาะ

-

ลงพื้นที่เพื่อเก็บค่ารังสีการสะท้อนของระบบนิเวศนาข้าว

นาข้าวนอกเขตชลประทาน จ.พิษณุโลก

วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ลงสำรวจพื้นที่นาข้าวที่อยูู่นอกเขตชลประทาน เพื่อเก็บค่าสะท้อนของรังสีนาข้าวในระบบนิเวศที่แตกต่างกัน โดยใช้หลักการวิเคราะห์สัดส่วนการสะท้อนรังสีที่ตรวจพบด้วยดาวเทียมมีความสัมพันธ์กับการตรวจวัดในระดับแปลงในนาข้าว เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลจัดเก็บไว้เป็นห้องสมุดข้อมูล (Data Library)

คลิกดูรูปภาพ

NU MOBILE UNIT            ครั้งที่ 2/55

โรงเรียนบ้านวังชะนาง ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ และโรงเรียนวัดบ้านดง ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ได้ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนบ้านวังชะนาง ต.ท้ายดง   อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ และโรงเรียนวัดบ้านดง ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

 คลิกดูรูปภาพ

มิถุนายน  2555

งานจ้างจัดทำข้อมูลเชิงระเบียนรองรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ของเหมืองแม่เมาะ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารเหมืองแม่เมาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ  จ.ลำปาง

วันที่ 8 มิถุนายน 2555 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ ) ได้ลงนามทำสัญญางานจ้างจัดทำข้อมูลเชิงระเบียนรองรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ของเหมืองแม่เมาะ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ  จ.ลำปาง

-

NU MOBILE UNIT            ครั้งที่ 3/55

โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร และโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2555 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ได้ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3          ณ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร และโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

คลิกดูรูปภาพ

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates