บริการข้อมูล GIS:iMap

“iMAP” คืออะไร

“iMAP” เป็นโปรแกรมที่สถานภูมิภาค ฯ พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น   ระบบบริการแผนที่ดิจิตอลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet GIS Map) หรือ เว็บบริการแผนที่ (Web Map Services: WMS)

* Internet GIS Map คือ ระบบแผนที่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกดู นำเข้า ปรับปรุง และสืบค้น ข้อมูลแผนที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

    

ภาพที่ 1 การให้บริการ " iMap "

 “iMAP” ให้บริการข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ข้อมูลจีไอเอส  ผนวกเข้ากับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดการมี “iMAP” จึงเปรียบเสมือนมีคลังข้อมูลแผนที่และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ไว้รองรับความต้องการใช้งานหลากหลายมิติ เช่น งานวางแผนและติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ งานผังเมือง งานโยธา งานสาธารณูปโภค และงานภาษี เป็นต้น

 

ภาพที่ 2 ลักษณะการทำงานของ “iMap”  web map services

            “iMAP” มีลักษณะการใช้งานโดยรวมคล้ายกับ Google Earth  แต่ข้อดีของ  “iMAP”  คือถูกออกแบบมาให้เหมาะกับความต้องการใช้งานในระดับพื้นที่ด้วยคุณลักษณะเด่นคือมีชั้นข้อมูลจีไอเอส ( GIS Layers) ที่ Google Map ไม่มีและเป็นชั้นข้อมูลมาตรฐานเตรียมพร้อมไว้ให้ใช้งานได้ทันที ค้นหาได้ง่าย สามารถเพิ่มเติม/แก้ไขชั้นข้อมูลแผนที่ได้ และมีเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย เช่น การค้นหาสถานที่ การวัดระยะทาง การกำหนดตำแหน่ง การสร้างพื้นที่ และการวัดขนาดพื้นที่ เป็นต้น

ข้อดีของการใช้เว็บบริการแผนที่ “iMAP”

1. มีชั้นข้อมูลแผนที่เตรียมพร้อมไว้ให้ใช้งานได้ทันที

2. ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาของการพัฒนา GIS

3. ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเก็บรักษาข้อมูลของหน่วยงาน จึงไม่ต้องกังวลและเสียเวลาในการรื้อค้นข้อมูลแผนที่เมื่อต้องการใช้งาน

4.ช่วยลดความเสี่ยงของหน่วยงานที่เกิดจากข้อมูลสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลากร

5.ช่วยให้สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

 

ภาพที่ 3 ชั้นข้อมูลแผนที่ใน “iMAP”

ภาพที่ 4 องค์ประกอบหลักของ “iMap”  Web Map Service

แนวทางการประยุกต์ใช้ iMAP

1. การวางแผนและติดตามโครงการตามงบประมาณประจำปี

2. การจัดเก็บภาษี

3. การวางระบบ การให้บริการ และการซ่อมแซมสาธารณูปโภค เช่น แนวท่อประปา และเสาไฟฟ้า

4. การพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่/ครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ

5. พื้นที่เปราะบางต่อภัยธรรมชาติ/ภัยสังคม

6. การจัดทำแปลงที่ดินทำกินของเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพาะปลูก

7. การร้องเรียน/แจ้งเหตุ site online

รูปแบบการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ iMap

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ iMap

รูปแบบการใช้บริการ server

สิทธิการเป็นเจ้าของข้อมูล

สิทธิ loing เรียกดู ข้อมูลผ่าน iMap

สิทธิแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลผ่าน iMap

สิทธิรับการอบรม

ราคา

ทางเลือก 1 ซื้อข้อมูลไปใช้เองในหน่วยงาน

X

X

X

ตารางราคาข้อมูล*

ทางเลือก 2 เช่าใช้ iMap

X

20,000บาท/ปี

ทางเลือก 3 ซื้อข้อมูล + เช่าใช้ iMap

200,000 บาท/ปี*

หมายเหตุ * เหมาจ่ายปีแรก 200,000 บาท ส่วนปีต่อๆ ไปปีละ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าเช่าใช้ iMap

 

* ตารางราคาข้อมูล

ชั้นข้อมูล(ผลิตภัณฑ์)

ราคา(บาท/10 ตร.กม)

 

1.ที่ตั้งหมู่บ้าน

1,000

2.ที่ตั้งโรงพยาบาล

500

3.ที่ตั้งสถานีอนามัย

500

4.ที่ตั้งวัด สำนักสงฆ์ เจดีย์/พระธาตุ โบสถ์

500

5.ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ

500

6.จุดความสูง

500

7.เส้นชั้นความสูง

1,000

8.ถนน

1,000

9.เส้นทางน้ำ

1,000

10. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจปีปัจจุบัน รายละเอียดจุดภาพน้อยกว่า 5 ม.

10,000

11.ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจก่อนปีปัจจุบัน รายละเอียดจุดภาพน้อยกว่า 5 ม.

5,000

12.ที่ตั้งชุมชนหนาแน่น

ฟรี

 

 

 

 

กรณีใช้บริการ iMap เท่านั้น

13.ที่ตั้งเสาโทรคมนาคมและเสาสายส่งศักย์สูง

ฟรี

14.ขอบเขตตำบล

ฟรี

15.ขอบเขตอำเภอ

ฟรี

16.ขอบเขตจังหวัด

ฟรี

17.ทางรถไฟ

ฟรี

18.แหล่งน้ำผิวดิน

ฟรี

19. DEM (Digital Elevation Model)

ฟรี

  

 "iMap" Catalog

 

แผนที่แสดง พื้นที่การให้บริการข้อมูล "iMap"

 

คลิกดาวน์โหลด

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates