โปสเตอร์แนะนำสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

  

โปสเตอร์เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร                                                  โปสเตอร์เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย

โปสเตอร์ "งานวิจัยและฐานข้อมูล(R&D)"


  คลิกดาวน์โหลด                                                      คลิกดาวน์โหลด                                                    คลิกดาวน์โหลด   


 คลิกดาวน์โหลด                                               คลิกดาวน์โหลด

                                                   คลิกดาวน์โหลด                                               คลิกดาวน์โหลด                                              คลิกดาวน์โหลด   

                                                               คลิกดาวน์โหลด                                                  คลิกดาวน์โหลด

โปสเตอร์ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(T)"


คลิกดาวน์โหลด   

 คลิกดาวน์โหลด                                               คลิกดาวน์โหลด                                            คลิกดาวน์โหลด 

คลิกดาวน์โหลด                                               คลิกดาวน์โหลด                                            คลิกดาวน์โหลด 

 

                                                 คลิกดาวน์โหลด                                               คลิกดาวน์โหลด                                            คลิกดาวน์โหลด 

  

                                                 คลิกดาวน์โหลด                                                คลิกดาวน์โหลด                                                 คลิกดาวน์โหลด                                           

  คลิกดาวน์โหลด 

โปสเตอร์ "ผลิตภัณฑ์และการบริการ"    


คลิกดาวน์โหลด                                         คลิกดาวน์โหลด 

 

                                                         คลิกดาวน์โหลด                                         คลิกดาวน์โหลด                                              คลิกดาวน์โหลด   

     

                                                                                     คลิกดาวน์โหลด                                              คลิกดาวน์โหลด                                        

โปสเตอร์ "Remote Sensing(RS)"  

         

คลิกดาวน์โหลด


     คลิกดาวน์โหลด                                          คลิกดาวน์โหลด                                                 คลิกดาวน์โหลด

คลิกดาวน์โหลด

                                                      คลิกดาวน์โหลด                                          คลิกดาวน์โหลด                                                 คลิกดาวน์โหลด 

  

                                                      คลิกดาวน์โหลด                                          คลิกดาวน์โหลด                                                 คลิกดาวน์โหลด     

                                                  คลิกดาวน์โหลด                                              คลิกดาวน์โหลด                                              คลิกดาวน์โหลด     

 

                                                   คลิกดาวน์โหลด                                                    คลิกดาวน์โหลด                                       คลิกดาวน์โหลด                                                                                             

                                                    คลิกดาวน์โหลด                                            คลิกดาวน์โหลด                                             คลิกดาวน์โหลด   

โปสเตอร์เกี่ยวกับดาวเทียมธีออส (THEOS)

    

   

   

1. Agricultural Classification using THEOS Imagery

2. Geo-informatics technology to monitor and assess the off-season rice area in Thailand under the farmer's income guarantee program 2009/2010

3. Beijing National Stadium, Beijing, China

4. Dunhuang, Gansu province, China

5. Leam Phak Bia Environmental Study Research and Development Project

6. Mangrove Forest Classification using THEOS Imagery

7. Landuse type: Mangrove Forest

8. Paddy Field Classification using THEOS Imagery

9. Pineapple and Sugarcane Classification using THEOS Imagery

10. Forest Plantation Management using THEOS Imagery

11. Tree Gorges Dam, Hubei province, China

12. Landuse type: Paddy field

 

==============================================

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates