ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การผลิตและใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษณะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556

 นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น โรงเรียนดาราพิทยาคม จ.อุตรดิตถ์

 นางศศินา ไทยสาย    โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  จ.อุทัยธานี

 

 นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์ โรงเรียนเมืองเชลียง จ.สุโขทัย

 

 นายสกุล จันที          โรงเรียนวังมะด่านพิทยยาคม จ.พิษณุโลก

 

 นางศิวพร สุภาพพูล    โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จ.กำแพงเพชร

 

 นางสาวภคพร ศรีเดช โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จ.กำแพงเพชร

 

 นายเจตต์ นามโสวรรณ์ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ จ.นครสวรรค์

 

 นายเกรียงไกร เตชา  โรงเรียนอุดมดรุณี     จ.สุโขทัย

 

 นางสาวนวรัตน์ ปฐมเสรีพงษ์ โรงเรียนพิชัย         จ.อุตรดิตถ์

 

 นายพยนต์ พลูรักษ์    โรงเรียนศรีนคร        จ.สุโขทัย

 

 นายปราโมทย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา                     โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก

 

 นางสุธีรา ดังดี

 

 นางภิราณี คงเจริญ     โรงเรียนอุดมดรุณี     จ.สุโขทัย

 

 นางแววดาว เลิกนุช    โรงเรียนวังพิกุลวิทยาศึกษา จ.พิษณุโลก

 

 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จ.อุทัยธานี

 

 นางอัจฉรา ชำนาญจิตร โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จ.อุทัยธานี

 

 นางลักษมี จันทร์เวชศิลป์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   จ.พิษณุโลก

 

 นางชไมพร จันทนา    โรงเรียนประสงเคราะห์วิทยา จ.พิษณุโลก

 

 นางสาวพจนารถ ปัญญาไว โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" จ.ตาก

 

 นางสาวพิทยา กันทากาศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" จ.ตาก

 

 นางสาวเสาวลักษณ์ หน่อคาสุก โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" จ.ตาก

 

 นางพรทิพย์ เตจ๊ะ      โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" จ.ตาก

 

 นายจักรกฤษณ์ จันทะคุณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จ.พิษณุโลก

 

 นางสาวกาญพิชญา เสงี่ยมทรัพย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก

 

 นางสาวลัดดาวัลย์ ยังคง โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

 

 นางรัชนี  ก๋องมั่ง       โรงเรียนพิชัย         จ.อุตรดิตถ์

 

 นางสาวปาณิศรา  มโนตั้งวรพันธุ์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก

 

นางสาวรพีพร จันทร์ทักษ์   โรงเรียนเมืองราด  จ.เพชรบูรณ์ 

 นางเพยาว์ ภู่เกิด       โรงเรียนวังพิกุลวิทยาศึกษา  จ.พิษณุโลก

 

นายวิรัช รุ่งโรจน์

 นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา

 

นายยอดขวัญ ม่วงสวน โรงเรียนประสงเคราะห์วิทยา จ.พิษณุโลก 

 นายสมพร นิติเสถียร  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก

 

 

 

ทำเนียบนิสิตฝึกงาน

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  


 

 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่4. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก


 5.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


 


 

 

 

 

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates