ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “GIST Audition 2017”

ทีมที่ผ่านเข้ารอบโครงการ “GIST Audition 2017” จำนวนทั้งหมด 8 ทีม ประกอบด้วบ

1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (ทีม 1)

2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (ทีม 2)

3. โรงเรียนตากพิทยาคม

4. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4

5. โรงเรียนสักงามวิทยา (ทีม 1)

6. โรงเรียนสักงามวิทยา (ทีม 2)

7. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

8. โรงเรียนอุดมดรุณี

            ซึ่งในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 แต่ละโรงเรียนจะทำ Script และ Storyboard ในหัวข้อ “Map of Everything” โดยมีความยาว 7 - 10 นาที โครงร่างเนื้อหาและภาพต้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง ผลงานสามารถเป็นภาพสีหรือขาวดำได้ โดยในเนื้อหาจะต้องมีภาพเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Google Earth ไม่น้อยกว่า 2 นาที โดยแต่ละทีมที่เข้าประกวดจะมีนิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำ Script และ Storyboard และในวันสุดท้ายแต่ละโรงเรียนจะนำเสนอผลงานโดยการเล่า Script  และ Storyboard ที่ออกแบบ แนวคิดของเนื้อหา ประโยชน์ที่ได้รับ แรงบันดาลใจในสื่อที่ออกแบบ มีเวลาในการนำเสนอ 5 – 7 นาที เพื่อที่จะคัดเลือก 5 ทีม เข้าร่วมค่ายภูมิสารสนเทศ (GIST CAMP 2017) และคัดเลือก 3 ทีม เป็นตัวแทนศูนย์ภูมิภาคเข้าร่วมค่ายผลิตสื่อภูมิสารสนเทศ (GMC CAMP) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)


Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates