คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาตาก เขต 2 

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาตาก เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ขอเข้าศึกษาดูงานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของสถานภูมิภาคสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของข้อมูลและสารสนเทศในมุมมองของภูมิศาสตร์ช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนร่วมกับการเรียนภูมิศาสตร์ได้อีกด้วย


 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates