ข้อมูลหลักสูตรประจำปี 2560 (GISTNU TRAINING)

หลักสูตรประจำปี 2560 (GISTNU TRAINING)

     ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินภารกิจด้านการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการบริการวิชาการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จนปัจจุบันขยายเครือข่ายไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ และเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา ซึ่งจะเห็นได้จากการที่สถานภูมิภาคฯ มีการถูกว่าจ้างงานให้เป็นที่ปรึกษา และดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

     สถานภูมิภาคฯ จึงเล็งเห็นว่าหน่วยงานมีศักยภาพในการจัดหลักสูตรอบรมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ อีกทั้ง ยังเป็นการหารายได้อีกช่องทางหนึ่งเพื่อนำมาสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานภูมิภาคฯ ให้มีความพร้อมทันต่อเทคโนโลยียุคปัจจุบัน สถานภูมิภาคฯ จึงเห็นควรจัดหลักสูตรอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ” เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการใช้งานโปรแกรม QGIS ในทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพ การอบรมหลักสูตรนี้จะเน้นการสอนตั้งแต่การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น การนำวิเคราะห์ข้อูลเชิงพื้นที่ จนถึงการเชื่อมต่อข้อมูลกับเว็บบริการข้อมูลแผนที่ (Web Map Service) จากแหล่งต่าง ๆ

ระยะเวลาอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) อบรมเต็มวัน  09:00 – 16:00 น.

ค่าลงทะเบียน3,900 บาท/คน(รับจำนวน 30 คนเท่านั้น)

วิธีการสมัคร :

แบบที่ 1 สมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www2.cgistln.nu.ac.th/reg.gistnu/qgis.html หรือ

แบบที่ 2 สมัครผ่านการส่งเอกสารใบสมัคร (ดาวน์โหลด) ส่งมาได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรสาร : 055-968807

***เปิดสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

 

หลักสูตรที่ 2การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต” เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยตัวเองในทุกสาขาอาชีพ ด้วยการใช้งานโปรแกรมฟรีแวร์ ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน โดยการอบรมครั้งนี้จะสอนตั้งแต่การจัดการฐานข้อมูลจนถึงการออกแบบและสร้างเว็บแผนที่ออนไลน์ที่สามรถนำไปใช้งานได้จริง

ระยะเวลาอบรม: 4 วัน (24 ชั่วโมง) อบรมเต็มวัน  09:00 – 16:00 น.

ค่าลงทะเบียน7,900 บาท/คน(รับจำนวน 20 คนเท่านั้น)

วิธีการสมัคร :

แบบที่ 1 สมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www2.cgistln.nu.ac.th/reg.gistnu/webgis.html หรือ

แบบที่ 2 สมัครผ่านการส่งเอกสารใบสมัคร (ดาวน์โหลด) ส่งมาได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรสาร : 055-968807

***เปิดสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560


หลักสูตรที่ 3การผลิตสื่อการสอนและเสริมสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน แบบ STEM ด้วยโปรแกรม Google Earth” เหมาะสำหรับอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในทุกกลุ่สาระวิชาและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทางด้านศึกษาศาสตร์

ระยะเวลาอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) อบรมเต็มวัน  09:00 – 16:00 น.

ค่าลงทะเบียน2,900 บาท/คน(รับจำนวน 30 คนเท่านั้น)

วิธีการสมัคร :

แบบที่ 1 สมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www2.cgistln.nu.ac.th/reg.gistnu/earth.html หรือ

แบบที่ 2 สมัครผ่านการส่งเอกสารใบสมัคร (ดาวน์โหลด) ส่งมาได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรสาร : 055-968807

***เปิดสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

การชำระค่าลงทะเบียน

     ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเข้า บัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร (งานบริการวิชาการ) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 857-0-09846-4 และสามารถยืนยันการลงทะเบียนโดยส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง โทรสาร : 055-968807 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 3 วันทำการ หลังจากชำระเงิน)

ตรวจสอบรายชื่อ

     ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ที่ www2.cgistln.nu.ac.th/reg.gistnu/reg.php

หมายเหตุ : หากต้องการเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าอบรมกรุณาแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด และขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

     สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 4 ตึก A อาคารมหาธรรมราชา  มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-968707  โทรสาร : 055-968807 Facebook : www.facebook.com/gist.nu E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates