อ่านข่าวย้อนหลังเพิ่มเติม...

GIST@NU News

เข้าร่วมอมรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศและการนำทีมสู่ความสำเร็จขององค์กร”:ข่าวเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

สถานภูมิภาคฯ พัฒนาความร่วมมือกับภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ เพื่อสร้างนักผลิตสื่อภูมิสารสนเทศรุ่นเยาว์: ข่าวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ: ข่าวเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)": ข่าวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

โครงการ เยาวชนอาสาพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (GISTNU Surveyor): ข่าวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น เพื่อพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศ”: ข่าวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่:ข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ประชุมหาข้อตกลงร่วมกันในการใช้งานระบบสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร: ข่าวเมื่อวันที่ ตุลาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน: ข่าวเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

โครงการ การพัฒนาสื่อด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GMC Coaching)”:ข่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559: ข่าวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเชิงพื้นที่โดยใช้โปรแกรม R": ข่าวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

GIDTDA Day 2016 นิทรรศการดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ”: ข่าวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

การแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2559: ข่าวเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

DreamNU “การใช้งานโปรแกรมสำรวจความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวรของนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง (สำหรับครูอาจารย์)” :ข่าวเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

NU ROADSHOW TO SCHOOL 59: ข่าวเมื่อวันที่ กรกฏาคม 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับครูและอาจารย์ :ข่าวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชตด้วย Google Earth”:ข่าวเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

รางวัลผู้นำเสนอบทความดีเด่น งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 หรือ Geoinfotech 2016:ข่าวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

การผลิตสื่อการเรียนการสอนและโครงงานด้วย Google Earth (Google Earth for Education 2016)”: ข่าวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559

-โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่รายแปลงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่: ข่าวเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น":ข่าวเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 หรือ Geoinfotech 2016: ข่าวเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

“GISTNU Surveyor เยาวชนอาสาพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 1”:ข่าวเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

The Phitsanulok Pocket Guide :ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 

การจัดการความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา (บุคลากร):ข่าวเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

GMC 2015:ข่าเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2558

ประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2558  “Annual Seminar 2015: ข่าวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

GIDTDA Day 2015: ข่าวเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

GIST Creative Youth: ข่าวเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัยเพื่อสนับสนุนและสร้างศักยภาพงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ: ข่าวเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2558

อบรมหลักสูตร การพัฒนา Android Mobile Application สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เหมืองแม่เมาะ(ขั้นสูง)”: ข่าววันที่ กรกฎาคม 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” สำหรับครูและอาจารย์:ข่าวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

สำรวจพื้นที่เพาะปลูกยางพาราเพื่อตรวจความถูกต้องในพื้นที่ที่ได้แปลและจำแนกช่วงอายุของยางพารา: ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

การอบรม Mobile Application สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น:ข่าวเมื่อวันที่ มิถุนายน 2558

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558:ข่าวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

อบรมเชิงภูมิสารสนเทศสัญจร(GISTNU Caravan): ข่าวเมื่อวันที่ เมษายน 2558

GIST CAMP 2015 (ค่ายนักภูมิสารสนเทศ):ข่าวเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558

ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THAICHOTE ครั้งที่ ประจำปี 2558: ข่าวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS)”:ข่าวเมื่อวัน 23 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ/โครงงานภูมิสารสนเทศ (Google Earth for Education)”: ข่าวเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2558

โครงการ ค่ายนักภูมิสารสนเทศ” (GIST Mobile Camp 2015): ข่าวเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

GMC 2014: การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 3: ข่าวเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

Geoinfotech 2014: ข่าวเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

การสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ”: ข่าวเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557

GISTDA DAY 2014 : ข่าวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557

การแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: ข่าวเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2557

GIST Caravan : ข่าวเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Google Earth แก่บุคลากรครู ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง":ข่าวเมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศออนไลน์ด้วย Google Map เบื้องต้น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)”: ข่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

ค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp 2014):ข่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

การประชาสัมพันธ์เและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม THAICHOTE ครั้งที่ 1: ข่าวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รหัสเปิด (Open-Source GIS)  ในการจัดทำข้อมูลแผนที่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)”: ข่าวเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

-การประชุมสัมมนาระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2) สรุปแผนโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (2557 – 2560) จังหวัดพิษณุโลก:ข่าวเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 งานแข่งขันโครงงานจัดทำสื่อภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน “GIS Tool Kits for School”:ข่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 

รางวัลผู้นำเสนอบทความดีเด่น จากงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2556 : geoinfotech 2013:ข่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557

ประการผลสอบคัดเลือกบุคคลสอบเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ:ข่าวเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 :ข่าวเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557

การประชุมสัมมนา ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2)สรุปแผนโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (2557 – 2560)  จังหวัดเพชรบูรณ์:ข่าวเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556

-  การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณการ 4 ปี (2557-2560):ข่าวเมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

-การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (พ.ศ. 2557 2560) จังหวัดพิษณุโลก ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด (ครั้งที่ 2):ข่าวเมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (พ.ศ.2556 – 2560) ของจังหวัดพิษณุโลก ในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด (ครั้งที่ 1):ข่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556

การสำรวจความต้องการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมระดับตำบล(จัดเวทีประชาคม)จังหวัดพิษณุโลก: ข่าวเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Introduction to GeoServer and Web Mapping”: ข่าวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Basic Geo-informatics with Quantum GIS”: ข่าวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (พ.ศ.2557– 2560) จังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด (ครั้งที่ 1): ข่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556

การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (พ.ศ.2557 –2560) จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 1):ข่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556

สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ:ข่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

การสำรวจความต้องการโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมระดับตำบล(จัดเวทีประชาคม):ข่าวเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556

การขับเคลื่อนเครือข่ายจัดทำและใช้ช้อมูลแผนที่จีไอเอสในระดับท้องถิ่น:ข่าวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556

พิธีลงนามการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ  ปี (พ.ศ.2557-2560) จังหวัดพิษณุโลก: ข่าวเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

- การประชุมชี้แจงโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 ปี (2557-2560) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ 1) : ข่าวเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

การแข่งขันประกวดแนวคิดโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน: ข่าวเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2556

การแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: ข่าวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

ทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ งานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9:ข่าวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

สถานภูมิภาคฯเข้าศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านรมเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ: ข่าวเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2556

ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THAICHOTE ครั้งที่ 3: ข่าวเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2556

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การผลิตและใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษณะความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”:ข่าวเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THAICHOTE ครั้งที่ 2: ข่าวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556

สำรวจข้อมูลภาคสนามพื้นที่เหมาะสมปลูกยางพารา:ข่าวเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2556

สทอภ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: ข่าวเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556

GISTDA เข้าร่วมเสวนา “GEO2TECDI-SONG Final Symposium”:ข่าวเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

สทอภ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SAR Applications Workshop: ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

โครงการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และป้ายไฟประชาสัมพันธ์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร: ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ" :ข่าวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

ออกหน่วยเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THAICHOTE ครั้งที่ 1: ข่าวเมื่อวันที่ 29  เมษายน 2556

- การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น: ข่าวเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รหัสเปิด (Open-Source GIS) ในการจัดทำแผนที่ภาษี ": ข่าวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

- การอบเชิงปฎิบัติการ "การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการการจัดทำแผนที่ภาษี": ข่าวเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

GISTDA News

Natural Resource Canada (NRCan) เยี่ยมชมศึกษาดูงาน สทอภ.:ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เยี่ยมชมดูงาน สทอภ.:ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556:ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

สทอภ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ The 2nd ASEAN Workshop on Ground Station Experts Exchange:ข่าวเมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2556

สทอภ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล LiDAR ด้วยโปรแกรม LAStools:ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการ COSPAR Capacity Building Workshop:ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

บริษัท China Siwei Surveying & Mapping Technology Co.,Ltd ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ สทอภ.:ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

GISTDA จับมือ ศูนย์วิทย์ จ.เพชรบูรณ์ เปิดศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ:ข่าวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

สทอภ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียม: ข่าวเมื่อวันที่ กรกฏาคม 2556

การประชุมกลุ่มปฏิบัติการสถานีดาวเทียม LANDSAT: ข่าวเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2556

คณะ วปอ. เยี่ยมชมและดูการปฏิบัติงาน SKP: ข่าวเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556

การฝึกหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระดับเริ่มต้น: ข่าวเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556

GISTDA จับมือสมาคมประกันวินาศภัย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม: ข่าวเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษา อารยธรรม โบราณคดี สู่เสรีอาเซียน: ข่าวเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

สทอภ. จัดสัมนา Remote Sensing and Geo-Informatics Application in Water Related Disaster Challenges: ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

การใช้งานระบบบริการสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ (ThaiSDI) ผ่านเครือข่าย: ข่าวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

การติดตามและประเมินผลการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI):ข่าวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

สทอภ. เข้าร่วมประชุมในงาน 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment: ข่าวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

สทอภ. เดินทางเยือน CEODE: ข่าวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

ผู้บริหารระดับสูงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชม สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต: ข่าวเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

- Geo-Informatics for Environment, Natural Resources and Disaster Management for Executives: ข่าวเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

- สรุปกิจกรรมค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ครั้งที่ 20: ข่าวเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

- นายกฯเปิดคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ: ข่าวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556

- สทอภ.เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานคล้ายวันสถาปนา 80 ปีโรงเรียนสรรพาวุธวิทยาและวันวิชาการ: ข่าวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556

Archive News

เผยภาพสึนามิน้ำแข็งพัดถล่มบ้านเรือนในแคนาดา: ข่าวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

ล้ำโลกโฉมหน้าบริการใหม่ของชื่อ Google Now: ข่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

'มรภ.เพชรบุรี' แชมป์หุ่นยนต์บินอัตโนมัติ ฉลาดสุดๆ: ข่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

- แผ่นดินไหวพม่า 4.9 ริกเตอร์ ห่างแม่สาย 39 กม.: ข่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates