การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2560 : GEOINFOTECH 2017 :ข่าวเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

     เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมวิชาชีพ จำนวน 4 สมาคม ได้จัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชล เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     ในปีนี้ทางสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปจัดแสดงภายในงานอาทิ เช่น Thailand Active Fire Hotspot Reporting System(ระบบรายงานสถานการณ์จุดความร้อนประเทศไทย) เครื่องมือเพิ่มความเข้มแข็งในงานควบคุมโรคไข้เลือกออกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเว็บ iMap(ระบบบริการแผนที่ดิจิตอลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) รวมทั้งการให้บริการต่างๆของหน่วยงาน อาทิ หลักสูตรประจำปี 2560 จำนวน 3 สูตรได้แก่ หลักสูตรที่ 1 “การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ”  หลักสูตรที่ 2 “การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต” และ หลักสูตรที่ 3 “การผลิตสื่อการสอนและเสริมสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน แบบ STEM ด้วยโปรแกรม Google Earth” เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี


 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates