ค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp)

     ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และด้านข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Information and communication) ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิต และยังสามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น จึงทำให้ผู้ใช้จึงต้องปรับตัวยอมรับและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เนื่องจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Technology) มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จึงทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่องประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เพื่อประกอบการตัดสินใจ คาดการณ์ล่วงหน้าและจำลองสถานการณ์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การใช้ที่ดิน การจัดการป่าไม้  การวางผังเมือง การจราจรและการขนส่ง ความมั่นคง และการจัดการภัยพิบัติ แม้แต่การค้าเชิงธุรกิจก็มีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้และประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

    ดังนั้น ทางสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่ให้การพัฒนาเยาวชนและบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศหลักของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการและความสนใจที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากเป็นการส่งเสริมทางด้านความรู้และทักษะแล้ว ในอนาคตยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้นำความรู้ดังกล่าวกลับไปพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองและประเทศชาติให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 วัตถุประสงค์การจัดค่ายนักภูมิสารสนเทศ

1. สร้างเยาวชนให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. เพื่อพัฒนาโครงงานวิจัยระดับเยาวชนให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศได้

3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชน "GIST Youth @ NU" เพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้กับกลุ่มเยาวชนได้ตระหนัก และเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

4. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของเยาวชนในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

กิจกรรมจะแบ่งออก 3 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรม  1 ค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp ) จัดในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และอุตรดิตถ์  จำนวน 15 โรงเรียน

กิจกรรม  2 หลังจากได้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายนักภูมิสารสนเทศจำนวน 3 โรงเรียน ทางสถานภูมิภาคฯ จัดอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาโครงงานเต็มรูปแบบ ณ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปประกวดโครงงานระดับประเทศ

กิจกรรม  3 ผ่านโรงเรียนเข้าโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับชาติ

เงื่อนไขการเข้าร่วมค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp)

1.รับเฉพาะโรงเรียน ในเขต 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และอุตรดิตถ์

2.โรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp)ได้โรงเรียนละ 1 ทีม ประกอบด้วย ครู 1 คน นักเรียน 3 คน(นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้น)

3.ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 วัน ณ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง ห้อง 214

ชั้น 2 ตึก อาคารมหาธรรมราชา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-968707

โทรสาร  055-968806

Website: http://www.cgistln.nu.ac.th

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

งานปีงบประมาณ 55

     ในปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เข้ามามีบทบาท และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เพื่อประกอบการตัดสินใจ คาดการณ์ล่วงหน้าและจำลองสถานการณ์ ส่วนเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถนำมาใช้จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ สำหรับระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก สามารถนำมาใช้เพื่อการกำหนดตำแหน่งบนโลก ตลอดจนการติดตามการเคลื่อนที่ของคน สัตว์ และสิ่งของได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงเป็นวิทยาการที่สำคัญ หลายหน่วยงานได้นำเทคโนโลยีนี้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้าน เช่น การเกษตร การใช้ที่ดิน การจัดการป่าไม้ การวางผังเมือง การจราจรและการขนส่ง ความมั่นคง และการจัดการภัยพิบัติ แม้แต่การค้าเชิงธุรกิจก็มีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้และประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

       ดังนั้นทางสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)ในฐานะหน่วยงานที่ให้การพัฒนาบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศหลักของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการและความสนใจจากบุคคลหลายกลุ่ม ที่ต้องการจะพัฒนาและเตรียม ความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามภารกิจของหน่วยงาน จึงได้จัดโครงการถ่ายทอด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้จัดทำภูมิสารสนเทศด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2555 ขึ้น เพื่ออบรมให้แก่ โรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

            เงื่อนไขการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.     รับเฉพาะโรงเรียน ในเขต 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และอุตรดิตถ์

2.     โรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้จำนวน 4 คนประกอบด้วย ครู 1 คน นักเรียน 3 คน(นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้น)

3.     ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 วัน ณ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

4.     เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

5. สามารถส่งใบสมัครได้สองทางคือ แฟ็กซ์มาได้ที่ 055-961572 หรือE-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม "ค่ายนักภูมิสารสนเทศ (GIST Camp 2012)"กับทางสถานภูมิภาคฯ ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2555  สามารถดาวน์โหลดใบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก กำหนดการและแบบฟอร์มส่งหัวข้อโครงงานวิจัยได้ที่ LINK 

            โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง ห้อง313314 ชั้น 3 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

                มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

               โทรศัพท์ 055-961572 , 055-961551

               โทรสาร 055-961572

                Website: http://www.cgistln.nu.ac.th

                E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

งานปีงบประมาณ 54

          ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากการนำข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศมาใช้ในประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา สถานภูมิภาค ฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และสถานภูมิภาค ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในส่วนภูมิภาคซึ่งควรที่จะมีโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติในอนาคตรวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

           สถานภูมิภาค ฯ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนเพื่อเรียนรู้การจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น" เพิ่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ มาพัฒนาโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยได้เปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ซึ่งโรงเรียนที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับมายังสถานภูมิภาค ฯ และทางสถานภูมิภาค ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯนี้ ภายในระยะเวลา2สัปดาห์ภายหลังจากได้รับใบสมัคร
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ดังนี้
  • การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านระบบภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้กับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • การระดมความคิดเพื่อหาโจทย์วิจัยหรือหัวข้อโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้กับระบบภูมิสารสนเทศซึ่งอาจจะเป็นโจทย์วิจัยที่เป็นเรื่องภายในโรงเรียน หรือชุมชนหรืออาจเป็นเรื่องที่กลุ่มนักเรียนให้ความสนใจ
  • การออกสำรวจภาคสนามโดยใช้เครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(Global Positioning System: GPS)เพื่อเก็บข้อมูลบริเวณที่ใช้ในการทำโครงงานวิจัย
  • การนำเข้าข้อมูลภาคสนามมาวิเคาะห์โดยใช้โปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณ จะได้เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงานนเรศวรวิจัยซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประมาณสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนกรกฎาคม เพื่อคัดเอา 2 โรงเรียนไปแข่งขันนำเสนอโครงงานวิจัย ฯ ในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งจะจัดเป็นประะจำทุกปี ในประมาณสัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือนธันวาคม ซึ่งงานประชุมวิชาการ ฯ ระดับชาตินี้จะมีการมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่นำเสนอโครงงานดีเด่นระดับประเทศ

สนใจติดต่อได้ที่ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 3 ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 65000 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 055-961551,055-961572 หรือโทรสาร 055-961572 ในวันและเวลาราชการ 

-------------------------------------------------------------------------------------------

ปีงบประมาณ 2554 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ  จนถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2554
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ประจำปี 2554

1.โรงเรียนจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก (อบรมวันที่ 5,7 มกราคม 2554)

โครงงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังจุดเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตบริเวณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

2. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก (อบรมวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554)

โครงงานการท่องเที่ยวอนุรักษ์ท้องถิ่นท่าทองโดยใช้ระบบ GIS  ในเขตตำบลท่าทอง อำภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

3.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก (อบรมวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554)

โครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาแหล่งมรดกเมืองสองแคว อำภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

4. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร (อบรมวันที่ 23-24 มิถุนายน 2554)

โครงงานการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ ในเขตเทศบาลต.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

5. โรงเรียนขานุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร (อบรมวันที่ 25-26 มิถุนายน 2554)

โครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากโรงงานผลิตมันสำปะหลังในเขตชุมชนอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

6.โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จังหวัดพิษณุโลก (อบรมวันที่ 27-28 มิถุนายน 2554)

โครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาเส้นลำคลองโปร่งนก ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

7. โรงเรียนหัวดงรัชนูปถัมภ์ จังหวัดพิจิตร (อบรม 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554)

โครงงานการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกหญ้าแฝกภายในโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมป์ อ.เมือง จ.พิจิตร

8. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  อำเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดกำแพงเพชร (อบรม 12-13 กรกฎาคม 2554)

โครงงานการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาความหนาแน่นและวางแผนอนุรักษ์ต้นกระพี้จั่นในเขตบริเวณอ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

 

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates