โครงการค้นดาวสู่ค่ายภูมิสารสนเทศ (GIST Audition 2017) ประกวดจัดทำ Script  และ Storyboard ในหัวข้อ “Map of Everything”

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และระบบดาวเทียมนำทางโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) ได้เริ่มถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการสำรวจทรัพยากร ด้านการป้องกันภัยพิบัติ ด้านการขนส่งคมนาคม ด้านสาธารณสุข รวมถึงด้านการศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Google Earth ซึ่งนับได้ว่าเป็นโปรแกรมสำรวจโลกที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนำมาผลิตสื่อภูมิสารสนเทศให้มีความน่าสนใจ อาทิเช่น ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ข้อมูลอาคาร 3 มิติ ข้อมูลตำแหน่ง การเรียกใช้ภาพย้อนอดีต การวางซ้อนทับภาพแผนที่ Google Street View เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและการพัฒนาสื่อภูมิสารสนเทศ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มีความประสงค์จัดโครงการค้นดาวสู่ค่ายภูมิสารสนเทศ (GIST Audition 2017) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและส่งเสริมการพัฒนาสื่อภูมิสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษาและสังคมตลอดไปจนสู่เวทีการประกวดระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันการพัฒนาสื่อภูมิสารสนเทศในระดับประเทศ

2. เพื่อถ่ายทอดทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการผลิตสื่อภูมิสารสนเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน คุณครูระดับมัธยมจากโรงเรียนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร    

รูปแบบ ขั้นตอนการประกวด

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

       1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่มีความสามารถและใจรักด้านการตัดต่อวีดีโอและการนำเสนอผลงาน

       1.2 นักเรียนทีมละ 3 คน/ทีม

       1.3 คุณครูที่ปรึกษา 1 คน/ทีม

       หมายเหตุ : 1. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ทีม

                       2. คุณครูที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถดูแลได้มากกว่า 1 ทีม

หากมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกภายในทีม กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันจัดอบรมอย่างน้อย 3 วัน

2. รูปแบบการประกวด

       2.1 กติการอบคัดเลือก

       - แต่ละทีมที่เข้าประกวดต้องส่ง Clip VDO นำเสนอทีมตัวเองและไอเดียในการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อ “Map of Everything” เป็นเวลา 3 – 5 นาที

       - คัดเลือกตัวแทน 8 ทีมเข้าร่วมค่าย GIST Audition จากทีมที่สมัครทั้งหมด

       2.2 กติการอบค่าย GIST Audition

        - จำนวนทีมที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 8 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนทีมละ 3 คน และนิสิตพี่เลี้ยง 2 คน

       - ประกวดจัดทำ Script และ Storyboard ในหัวข้อ “Map of Everything” โดยมีความยาว 7 - 10 นาที โครงร่างเนื้อหาและภาพต้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง ผลงานสามารถเป็นภาพสีหรือขาวดำได้ โดยในเนื้อหาจะต้องมีภาพเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Google Earth ไม่น้อยกว่า 2 นาที

       - ทีมที่เข้าประกวดจะต้องเข้าค่ายประกวดในวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 พร้อมทั้งจัดทำ Script และ Storyboard ในวันที่เข้าค่าย

       - แต่ละทีมที่เข้าประกวดจะมีนิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำ Script และ Storyboard

       - นำเสนอผลงานโดยการเล่า Script  และ Storyboard ที่ออกแบบ แนวคิดของเนื้อหา ประโยชน์ที่ได้รับ แรงบันดาลใจในสื่อที่ออกแบบ มีเวลาในการนำเสนอ 5 – 7 นาที

       - คัดเลือก 5 ทีม เข้าร่วมค่ายภูมิสารสนเทศ (GIST CAMP 2017)

       - คัดเลือก 3 ทีม เป็นตัวแทนศูนย์ภูมิภาคเข้าร่วมค่ายผลิตสื่อภูมิสารสนเทศ (GMC CAMP) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

3. ขั้นตอนการสมัคร

       3.1 แต่ละทีมที่เข้าประกวดต้องส่งใบสมัครพร้อมทั้ง Clip VDO นำเสนอทีมตัวเองและไอเดียมายัง E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่: http://www.cgistln.nu.ac.th/gistweb_2013/images/Document/gistaudition.pdf                           

4. กำหนดการรับสมัคร

       4.1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

       4.2 ประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 สามารถเข้าดูได้ที่ www.cgistln.nu.ac.th และ www.facebook.com/gist.nu

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates