แผนปฏิบัติงานประจำปี 2552

แหล่งงบประมาณและแผนงาน                                      ชื่อโครงการ
สทอภ.
การวิจัยและพัฒนา      ศทอภ.10.01/52 การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคใบขีดสีน้ำตาล ที่เกิดในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย      ศทอภ.10.02/52 การจัดทำฐานข้อมูลการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคใบขีดสีน้ำตาล ที่เกิดในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     ศทอภ.10.03/52 ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ “การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับเยาวชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง"

     ศทอภ10.04/52 สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 3 มีนาคม พ.ศ. 2552

     ศทอภ.10.05/53 การสัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5 ศทอภ10.06/52 โครงการสัมมนาวิชาการ “วันสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2552 (GISTDA DAY 2008)”

     ศทอภ10.07/52 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่(Mobile Unit) เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

     ศทอภ.10.08/52 จัดทำข่าวสารและจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     ศทอภ.10.09/52 สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ศูนย์ภูมิภาค

     ศทอภ.10.10/52 นิทรรศการ ดาวเทียมธีออส ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
       ศทอภ.10.07/52 โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ
 

     ศทอภ10.11/52 โครงการ "นำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลงมาตราส่วน 1:4,000"

     ศทอภ.10.12/52 จัดทำแผนที่การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมโครงการติดตามและประเมินผลสภาพเศรษฐกิจและสังคมเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีพ.ศ.2552

     ศทอภ.10.12/52 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่จากแผนที่ของพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โครงการติดตามและประเมินผลสภาพเศรษฐกิจและสังคมเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีพ.ศ.2552

สถานภูมิภาคฯ
 

     ศทอภ.1.01/52 โครงการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการปี2552

     ศทอภ.1.02/52 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการปี2553

     ศทอภ.7.01/52 โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมหรือสัมมนา

     ศทอภ.7.02/52 โครงการเผยแพร่สารสนเทศด้วยระบบWEBSITE//www.cgistln.nu.ac.th

     ศทอภ.7.03/52 โครงการปรับปรุงระบบ website

     ศทอภ.7.04/52 โครงการพัฒนาผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมศทอภ. ประจำปี 2552

     ศทอภ.7.06/52โครงการปลูกป่าในพื้นที่ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

     ศทอภ.8.01/52โครงการจัดลงบัญชีและตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2552

     ศทอภ.8.02/52 โครงการจัดทำสรุปรายงานด้านการเงินเป็นรายเดือน ปี 2552

     ศทอภ.9.02/52 โครงการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจำปี พ.ศ. 2551

 

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Naresuan University, Mahadhamaraja Building, Naresuan University, Phitsanulok 65000

Tel(+66)55968707 Fax: 055968807| Copyright © 2013 GIST@NU. All rights reserved.

Powered by Warp Theme Framework
Premium Templates